Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Alby torghus

Nu prövas möjligheten till nya bostäder och ett torg väster om Alby centrum. Detta är ett viktigt steg mot ett tryggare och mer befolkat centrum.

Förslaget

Detaljplanen prövar möjligheten till ett nytt bostadskvarter och ett torg mot Alby centrum. Bostadskvarteret omfattar cirka 100 bostäder och utgörs av lägenheter i olika storlekar.

Syftet med detaljplanen är att utveckla centrala Alby till en tryggare och mer välkomnande plats för boende, besökare och verksamheter. Genom förslaget kan Albys offentliga rum stärkas och medföra liv och rörelse till platsen samtidigt som nya bostäder skapas i ett mycket centralt läge.

Det nya bostadskvarteret föreslås på den gräsyta som ligger väster om Alby centrum och söder om Albyvägen. Mellan det nya bostadskvarteret och den befintliga centrumbyggnaden, där det idag finns en lastkaj, föreslås ett nytt torg. Runtom det nya torget planeras lokaler för till exempel bibliotek, café eller butiker. Det nya torget blir en del av ett stråk mellan tunnelbanan och Albydalen där boende och besökare kan röra sig tryggt. Torget tillsammans med de nya bostäderna tillför liv och rörelse på platsen som bidrar till tryggheten och trivseln.

Bostadskvarteret består av fem olika huskroppar. Huset i det nordöstra hörnet, intill Albyvägen, planeras bli ett höghus på cirka 11 våningar som markerar Alby centrum. Resterande byggnader planeras vara i tre till sex våningar. I mitten av kvarteret planeras en bostadsgård. Den gång- och cykelväg som idag går snett över gräsytan planeras flyttas söderut och gå längsmed det nya kvarteret.

En karta med illustration över hur området kan se ut.

Illustrationsplan över förslaget.

Bakgrund

Utifrån kommunens översiktsplan och visionerna i stadsbyggnadsidén för Alby från 2014 startades denna detaljplan med syftet att utveckla Alby centrum till en tryggare och öppnare plats.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade i januari 2016 att starta upp detaljplanearbete. Samråd för detaljplanen hölls under sommaren 2017 och i maj 2018 var detaljplanen ute på granskning. Därefter gjordes ett omtag av detaljplanen. Förslaget arbetades om och ställs nu ut på en andra granskning.

Vad händer nu?

Från den 7 februari 2023 till 28 februari 2023 granskades förslaget. Kommunen har sammanställt de synpunkter som kommit in i ett granskningsutlåtande, se nedan.

Om inga större förändringar av förslaget behöver göras till följd av synpunkterna kommer förslaget kunna antas av kommunfullmäktige.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Alby torghus_Granskningsutlåtande.pdf Pdf, 562.9 kB. 562.9 kB 2024-04-15 14.04

Senast uppdaterad:

Kontaktpersoner

Projektledare
Jenny Bertram

Planarkitekter
Felicia Sellgren

Erik Åkesson

Kontaktadress:
sbf@botkyrka.se

Planprocessen

Det här har vi gjort

Uppdrag

Samråd

Granskning 1

Här är vi nu

Granskning 2

Kvar att göra

Antagande

Laga kraft

Så går det till

Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Så går det till att ta fram en detaljplan

Senast uppdaterad: