Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Förskolan Sörgården

Bakgrund

Detaljplanen syftar till att utöka fastigheten Sörgården 1 för befintlig förskola så att friytan blir större och viss parkering kan inrymmas på fastigheten. Utökningen sker genom att intilliggande allmänt tillgänglig parkmark inom fastigheten Tullinge 16:119, och Tullinge 19:535 tas i anspråk för att inrymma trädplanteringar, 11 platser för personalparkering och utökad förskolegård. Parkeringen finns redan men är inte planlagd som parkering, så ingen ny parkering ska anläggas.

För att möjliggöra för en större förskolegård ska en gång- och cykelväg som nu går genom parkområdet ledas om runt framtida förskolegård.

Foto av Sörgårdens förskola.

Foto över Sörgårdens förskola.

Vad händer nu?

Från den 4 mars 2024 till 25 mars 2024 granskades förslaget. Nu har vi sammanställt de synpunkter som kommit in i ett granskningsutlåtande. Planförslaget ska upp för antagande i Samhällsbyggnadsnämnden 13 maj 2024.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planarkitekt
Lotta Kvist
lotta.kvist@botkyrka.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
sbf@botkyrka.se

Planprocessen

Här är vi nu

Uppdrag

Samråd

Granskning

Granskning 2


Kvar att göra

Antagande

Laga kraft

Så går det till

Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Så går det till att ta fram en detaljplan

Senast uppdaterad: