Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Förskolan Sörgården

Bakgrund

Detaljplanen syftar till att utöka fastigheten Sörgården 1 för befintlig förskola så att friytan blir större och viss parkering kan inrymmas på fastigheten. Utökningen sker genom att intilliggande allmänt tillgänglig parkmark inom fastigheten Tullinge 16:119, och Tullinge 19:535 tas i anspråk för att inrymma trädplanteringar, 11 platser för personalparkering och utökad förskolegård. Parkeringen finns redan men är inte planlagd som parkering, så ingen ny parkering ska anläggas.

För att möjliggöra för en större förskolegård ska en gång- och cykelväg som nu går genom parkområdet ledas om runt framtida förskolegård.

Foto av Sörgårdens förskola.

Foto över Sörgårdens förskola.

Vad händer nu?

Från den 13 februari 2023 till 6 mars 2023 granskades förslaget. Nu sammanställer vi de synpunkter som kommit in i ett granskningsutlåtande. Om inga större förändringar av förslaget behöver göras till följd av synpunkterna kommer förslaget kunna antas av samhällsbyggnadsnämnden.

Samrådshandlingar

Granskningshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PM Dagvatten 221122.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2023-01-24 13.41

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta Sörgården Granskning.pdf Pdf, 863.6 kB. 863.6 kB 2023-01-24 13.40
Planbeskrivning Granskning Sörgården1.pdf Pdf, 666.9 kB. 666.9 kB 2023-01-24 13.40
Samrådsredogörelse Sörgården.pdf Pdf, 457.9 kB. 457.9 kB 2023-01-24 13.40
Granskningsutlåtande Sörgården.docx Word, 64.3 kB. 64.3 kB 2023-04-20 14.03

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planarkitekt
Lotta Kvist
lotta.kvist@botkyrka.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
sbf@botkyrka.se

Planprocessen

Här är vi nu

Uppdrag

Samråd

Granskning


Kvar att göra

Antagande

Laga kraft

Så går det till

Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Så går det till att ta fram en detaljplan

Senast uppdaterad: