Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Hög frånvaro i skolan

En av de viktigaste förutsättningarna för att ditt barn ska lyckas i skolan och framtiden är att barnet deltar i skolans verksamhet. Frånvaro ökar risken för ett utanförskap i skolan och senare i livet.

Skolan främjar barns och ungas sociala utveckling. Frånvaro ökar risken för ett utanförskap i skolan och senare i livet. Forskning visar att ju tidigare vi kan komma in och tillsammans arbeta för att främja närvaron, desto bättre.

I Sverige har vi skolplikt. Skolplikt betyder att barn måste gå i skolan och delta i den verksamhet som anordnas i skolan, om eleven inte har ett godkänt skäl till frånvaro. Skolplikten gäller från höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju år och upphör vid utgången av vårterminen i årskurs nio. Du som vårdnadshavare ansvarar för att ditt barn kommer till skolan.

Enligt Skollagen har rektorn skyldighet att utreda upprepad och längre skolfrånvaro, oavsett om den är giltigt eller ogiltig. Efter utredningen görs en handlingsplan för att eleven ska komma tillbaka till skolan. Du är viktig för att skapa en positiv spiral kring skolan.

Faktorer som bidrar till närvaro:

  • Tidiga insatser
  • Goda relationer med skolan och lärare
  • Nära samarbete med skolan
  • Effektiva stödinsatser

Om ditt barn inte kommer till skolan

Vid upprepad skolfrånvaro har skolan en plan för hur ni gemensamt ska jobba för att stötta eleven att gå till skolan

  1. Skolan pratar med ditt barn
  2. Skolan har ett möte med elev och vårdnadshavare
  3. En utredning om elevens frånvaro görs
  4. En plan för att hjälpa eleven genomförs och följs upp
  5. Vid behov inleds en vitesprocess
Illustration om processen vid skolfrånvaro

Så kan du få stöd

Om du är orolig för ditt barn eller vill ha stöd med ditt barns närvaro kan du alltid kontakta skolans lärare, elevhälsa eller skolledare. Tillsammans hjälps vi åt för att ditt barn ska trivas i skolan!

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: