Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Harbro backe

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av cirka 550 bostäder i Storvreten nära Tumba centrums service och kommunikationer. Detaljplanen följer kommunens intentioner att utveckla och förtäta Storvreten i Tumba samt att förstärka anknytningen mellan Storvreten och Tumba centrum.

Bakgrund

Planområdet ligger i Storvreten, nära Tumba centrum och cirka 600 meter öster om Tumba station och Tumba köpcentrum. Området ligger i en sluttning mellan Harbrovägen i syd och Bryggarvägen i norr och består idag av tätbevuxen skog.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförande av bostäder på del av fastigheten
Tumba 8:535, mellan Harbrovägen och Bryggarvägen. Även en liten del av fastigheten
Tumba 8:523 och Yrkesskolan 3 berörs av planarbetet.

Förslaget

Förslaget till detaljplan syftar till att möjliggöra för bostäder i enlighet med intentionerna i Botkyrkas gällande översiktsplan och i strukturplanen för Storvreten.

Planen innebär att cirka 550 bostäder kommer att tillskapas, men även tillhörande tekniska anläggningar och angöringar samt platser för rekreation och passager i naturen. Planförslaget är anpassat till områdets topografi och har bearbetats för att minska intrånget i naturmarken.

Tre tydliga bostadskvarter med totalt tolv huskroppar bildas i de norra och södra delarna av planområdet. Naturen tillgängliggörs med kompletterande genvägar i form av gångstigar och trappor mellan kvarteren. Möjligheter till rekreation skapas i naturen där boende och förbipasserande kan mötas, leka och umgås.


Illustrationsbild över bebyggelseförslaget.

Illustrationsbild över bebyggelseförslaget. Källa: Arkitekthuset AB.

Illustrationsbild över Harbrovägen.

Illustrationsbild över Harbrovägen. Källa: Atkitekthuset AB.

Vad händer nu?

Från den 4 februari 2019 till den 25 februari 2019 hölls samråd för planförslaget. Nu sammanställer och besvarar kommunen de synpunkter som kommit in. Därefter bearbetar vi planförslaget.

Ingen markanvisning planeras för området.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Projektledare
Susanne Moberg
susanne.moberg@botkyrka.se

Planarkitekt
Lotta Kvist
lotta.kvist@botkyrka.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen

sbf@botkyrka.se

Så går det till

Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Så går det till att ta fram en detaljplan

Senast uppdaterad: