Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Störningar i e-tjänsterna

    Under kvällen den 20 maj kan det bli avbrott i våra e-tjänster. Orsaken är ett planerat arbete med vår IT-miljö. Arbetet planeras pågå kl. 20–24. Mer information.

Ringblomman

Bakgrund

Planområdet ligger i korsningen Oxelvägen/Mellanbergsvägen med gång- och cykelväg emellan. Den största delen av planområdet består idag av natur- och skogsmark i kuperad terräng. Planområdet är cirka 7 237 m2 stort och omfattar Ringblomman 1, 2, 3 och 4 samt Tullinge 17:319.

Gällande detaljplan anger för Ringblomman 1, 2, 3 och 4 fyra stycken friliggande enbostadshus i en våning med suterrängvåning. För Tullinge 17:319 anges enbostadshus i två våningar.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett uppdrag från samhällsbyggnadsnämnden att ta fram en ny detaljplan som möjliggör för ny bebyggelse för området.

Vad händer nu?

Från den 6 maj 2019 till 27 maj 2019 hölls samråd för förslaget. Kommunen sammanställer och besvarar de synpunkter som kommit in i en samrådsredogörelse.

Samrådet har lett fram till en planutredning och omarbetning av förslaget till en lägre exploatering med en inriktning på cirka 15-20 radhus/parhus. Den politiska majoriteten ser inte längre någon stor exploatering i området och därför är det tidigare förslaget inte längre aktuellt.

Samrådsredogörelse med bemötande av synpunkterna och ett omarbetat förslag kommer att ställas ut när samhällsbyggnadsnämnden fattat beslut om nytt samråd av planförslaget. Arbetet är för närvarande pausat.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planarkitekt
Marina Pavlova
marina.pavlova@botkyrka

Samhällsbyggnadsförvaltningen
sbf@botkyrka.se

Så går det till

Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Så går det till att ta fram en detaljplan

Senast uppdaterad: