Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

För rektorer och huvudmän

Här har vi samlat information för rektorer och huvudmän på skolor med elever från Botkyrka kommun.

SL-kort

Botkyrka betalar ut ersättning för SL-kort per automatik för elever som finns registrerade i UEDB och folkbokförda i Botkyrka kommun.

Utbetalningen kommer att ske en gång per termin via UEDB, den 10:e november samt den 10:e april.

Ni behöver därför inte skicka listor till oss i fortsättningen om vilka elever som har fått SL-kort.

Ersättning för SL-kort kommer att betalas ut till samtliga elever som går i gymnasieskola i Stockholms län om följande villkor är uppfyllda:

  • Eleven ska vara folkbokförd i Botkyrka kommun.
  • Eleven ska ha resväg mer än 6 km mellan bostad och skola.
  • Eleven ska studera på heltid.
  • Eleven får inte ha inackorderingstillägg.

Modersmål

Underlag med personnummer på elever som läser modersmål skickas terminsvis till sandra.baris@botkyrka.se eller som meddelande i UEDB.

Det är skolans ansvar att fastställa om eleven har rätt till modersmålsundervisning enligt aktuell lagstiftning.

Skolverkets information om elevers rätt till modersmålsundervisning.

NIU

Antagningen till Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) är inte riksrekryterande.

För att kunna bli förstahandsantagen på en NIU-utbildning utanför Stockholms län, krävs det att det nationella gymnasieprogrammet inte erbjuds i elevens hemkommun eller i samverkansområdet som kommunen ingår i. Det är alltså programmet som styr om elever blir första- eller andrahandsmottagna, inte den specifika idrotten. Botkyrka kommun har samverkan med hela Stockholms län och Håbo kommun för de nationella gymnasieprogrammen. Botkyrka kommun tecknar inte samverkansavtal för nationellt godkända idrottsutbildningar om idrotten erbjuds i länet.

Meddela sandra.baris@botkyrka.se terminsvis om elever som går individuell NIU.

Betydande ogiltig frånvaro

Gymnasieskolor och anpassade gymnasieskolor är skyldiga att snarast anmäla elever under 20 år, med ogiltig frånvaro i betydande utsträckning, till elevens hemkommun. Denna skyldighet påverkar inte huvudmannens ansvar för att ge särskilt stöd till elever.

Studieavbrott

Skicka blankett för anmälan av studieavbrott till Botkyrka kommuns kommunala aktivitetsansvar (KAA) e-post kaa@botkyrka.se

Eleversättningar/programpriser

Eleversättningar

Från och med 2015 har länets kommuner, Håbo kommun och Stockholms läns landsting tecknat ett nytt samverkansavtal. Samverkan omfattar de nationella programmen inom gymnasieskolan och en gemensam prislista samt en modell för resursfördelning, strukturtillägg.

Här finns mer information om samverkansavtalet

Prislista

Botkyrka kommun har inte samverkan kring introduktionsprogram individuellt alternativ (IMA), yrkesintroduktion (IMY) och språkintroduktion (IMS). För att Botkyrka kommun ska ersätta för elev på IMA, IMY eller IMS krävs överenskommelse innan elev tas emot.

Kontakta utredare utbildning@botkyrka.se

IB-programmet
Botkyrka kommun ersätter friskolor enligt riksprislistan för NA-programmet. De kommuner som själva anordnar IB gäller den egna prislistan. Vid frågor kontakta utbildning@botkyrka.se

Programinriktat val (IMV)
Programinriktat val syftar till att elever ska få en utbildning som är inrikta mot ett visst nationellt program och ska så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program. Ersättning för den del av utbildningen som avser det stöd som eleven behöver för att uppnå behörighet för det nationella programmet, ska lämnas under högst ett år (Skollag 2010: 17 kap 24 §)

Vid frågor kontakta utbildning@botkyrka.se

Ersättning för ej folkbokförda elever
Innan en asylsökande elev tas emot, ska skolan kontakta hemkommun för godkännande. Kontakta utbildning@botkyrka.se

För att fastställa att en elev är asylsökande och hur gammal eleven är behöver kommunen en kopia på ett giltigt LMA-kort. LMA-kortet är ett sorts identitetskort som eleven får från Migrationsverket.

Kommunen behöver också uppgift om bostadsadress för att avgöra vilken kommun som är ansvarig. Det ska vara samma adress som lämnats till Migrationsverket.
Ej folkbokförda elever som har fyllt 18 år har rätt att slutföra gymnasiet om utbildningen påbörjades innan eleven fyllde 18 år. Eleven har inte rätt att påbörja en ny utbildning efter att eleven fyllt 18 år, till exempel ett nationellt gymnasieprogram.

Förlängda studier

Ansökan om förlängda studier skickas till hemkommun senast 1 maj det år eleven går årskurs 3 om skolan har för avsikt att ansöka om förlängd studietid (årskurs 4). Särskilda regler gäller för anpassad gymnasieskola samt nationell idrottsutbildning (NIU).

Blankett för ansökan om ersätting för förlängda studier Pdf, 59.5 kB.

Riktlinjer för ersättning vid förlängd studietid Pdf, 178.2 kB.

Vid frågor kontakta utbildning@botkyrka.se

Ansökan skickas till
Botkyrka kommun
Utbildningsförvaltningen
147 85 Tumba

Ansökan om tilläggsbelopp

Tilläggsbelopp för barn och elev i behov av extraordinära stödinsatser – E-tjänst

Alla skolor har enligt skollagen en skyldighet att ge särskilt stöd åt barn och elever.

Resurser för detta är inkluderat i grundbeloppet. Fristående förskolor, grundskolor och gymnasieskolor kan söka ekonomiskt bidrag (tilläggsbelopp) för barn och elever i omfattande behov av särskilt stöd och för extraordinära stödinsatser. Även gymnasieskolor i annan kommuns regi kan söka tilläggsbelopp/verksamhetsstöd.

Tilläggsbelopp/verksamhetsstöd går att söka för elever i:

  • gymnasieskolans nationella program (16 kap. 54 §)
  • gymnasieskolans introduktionsprogram programinriktat val (17 kap. 36 §)
  • anpassade gymnasieskolans nationella program (19 kap. 47 §).

Tilläggsbeloppet ska vara direkt kopplat till ett enskilt barn eller elev.

Tilläggsbeloppet ska ha samband med barnets eller elevens särskilda behov och förutsättningar.

För mer information om vad extraordinära stödinsatser innebär se:
Ansöka om tilläggsbelopp - Skolverket

Logga in till e-tjänstansökan.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: