Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

För rektorer och huvudmän

Här har vi samlat information för rektorer och huvudmän på skolor med elever från Botkyrka kommun.

SL-kort

Botkyrka betalar ut ersättning för SL-kort per automatik för elever som finns registrerade i UEDB och folkbokförda i Botkyrka kommun.

Utbetalningen kommer att ske en gång per termin via UEDB, den 10:e november samt den 10:e april.

Ni behöver därför inte skicka listor till oss i fortsättningen om vilka elever som har fått SL-kort.

Ersättning för SL-kort kommer att betalas ut till samtliga elever som går i gymnasieskola i Stockholms län om följande villkor är uppfyllda:

  • Eleven ska vara folkbokförd i Botkyrka kommun.
  • Eleven ska ha resväg mer än 6 km mellan bostad och skola.
  • Eleven ska studera på heltid.
  • Eleven får inte ha inackorderingstillägg.

Modersmål

Underlag med personnummer på elever som läser modersmål skickas terminsvis till sandra.baris@botkyrka.se eller som meddelande i UEDB.

Det är skolans ansvar att fastställa om eleven har rätt till modersmålsundervisning enligt aktuell lagstiftning.

Skolverkets information om elevers rätt till modersmålsundervisning.

NIU

Antagningen till Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) är inte riksrekryterande.

För att kunna bli förstahandsantagen på en NIU-utbildning utanför Stockholms län, krävs det att det nationella gymnasieprogrammet inte erbjuds i elevens hemkommun eller i samverkansområdet som kommunen ingår i. Det är alltså programmet som styr om elever blir första- eller andrahandsmottagna, inte den specifika idrotten. Botkyrka kommun har samverkan med hela Stockholms län och Håbo kommun för de nationella gymnasieprogrammen. Botkyrka kommun tecknar inte samverkansavtal för nationellt godkända idrottsutbildningar om idrotten erbjuds i länet.

Meddela sandra.baris@botkyrka.se terminsvis om elever som går individuell NIU.

Betydande ogiltig frånvaro

Gymnasieskolor och gymnasiesärskolor är skyldiga att snarast anmäla elever under 20 år, med ogiltig frånvaro i betydande utsträckning, till elevens hemkommun. Denna skyldighet påverkar inte huvudmannens ansvar för att ge särskilt stöd till elever.

Studieavbrott

Skicka blankett för anmälan av studieavbrott till Botkyrka kommuns kommunala aktivitetsansvar (KAA) e-post kaa@botkyrka.se

Eleversättningar/programpriser

Eleversättningar

Från och med 2015 har länets kommuner, Håbo kommun och Stockholms läns landsting tecknat ett nytt samverkansavtal. Samverkan omfattar de nationella programmen inom gymnasieskolan och en gemensam prislista samt en modell för resursfördelning, strukturtillägg.

Här finns mer information om samverkansavtalet

Prislista

Botkyrka kommun har inte samverkan kring introduktionsprogram individuellt alternativ (IMA), yrkesintroduktion (IMY) och språkintroduktion (IMS). För att Botkyrka kommun ska ersätta för elev på IMA, IMY eller IMS krävs överenskommelse innan elev tas emot.

Kontakta utredare wayra.jordan.busch@botkyrka.se

IB-programmet
Botkyrka kommun ersätter friskolor enligt riksprislistan för NA-programmet. De kommuner som själva anordnar IB gäller den egna prislistan. Vid frågor kontakta sandra.baris@botkyrka.se

Programinriktat val (IMV)
Programinriktat val syftar till att elever ska få en utbildning som är inrikta mot ett visst nationellt program och ska så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program. Ersättning för den del av utbildningen som avser det stöd som eleven behöver för att uppnå behörighet för det nationella programmet, ska lämnas under högst ett år (Skollag 2010: 17 kap 24 §)

Vid frågor kontakta sandra.baris@botkyrka.se.

Ersättning för ej folkbokförda elever
Innan en asylsökande elev tas emot, ska skolan kontakta hemkommun för godkännande. Kontakta wayra.jordan.busch@botkyrka.se.

För att fastställa att en elev är asylsökande och hur gammal eleven är behöver kommunen en kopia på ett giltigt LMA-kort. LMA-kortet är ett sorts identitetskort som eleven får från Migrationsverket.

Kommunen behöver också uppgift om bostadsadress för att avgöra vilken kommun som är ansvarig. Det ska vara samma adress som lämnats till Migrationsverket.
Ej folkbokförda elever som har fyllt 18 år har rätt att slutföra gymnasiet om utbildningen påbörjades innan eleven fyllde 18 år. Eleven har inte rätt att påbörja en ny utbildning efter att eleven fyllt 18 år, till exempel ett nationellt gymnasieprogram.

Förlängda studier

Ansökan om förlängda studier skickas till hemkommun senast 1 maj det år eleven går årskurs 3 om skolan har för avsikt att ansöka om förlängd studietid (årskurs 4). Särskilda regler gäller för gymnasiesärskolan samt nationell idrottsutbildning (NIU).

Blankett för ansökan om ersätting för förlängda studier Pdf, 59.5 kB.

Riktlinjer för ersättning vid förlängd studietid Pdf, 178.2 kB.

Vid frågor kontakta wayra.jordan.busch@botkyrka.se

Ansökan skickas till
Botkyrka kommun
Utbildningsförvaltningen
147 85 Tumba

Tilläggsbelopp/verksamhetsstöd

Fristående gymnasieskolor och gymnasieskolor i annan kommuns regi kan utöver grundbelopp, söka tilläggsbelopp respektive verksamhetsstöd för elever med omfattande behov av särskilt stöd.

Man kan bara söka tilläggsbelopp/verksamhetsstöd för elever på nationellt program och elever på programinriktat individuellt val, IMV.

Grundbeloppet ska i princip täcka så gott som all verksamhetens samtliga kostnader. Även särskilt stöd till elever ska i de flesta fall täckas av grundbeloppet. Särskilt stöd kan till exempel vara att eleven får regelbundna specialpedagogiska insatser i ett visst ämne. Övriga stödåtgärder kan vara möjlighet att gå om en kurs där eleven inte har lägst betyg E, individuellt anpassat program eller reducerat program.

Skolan ansöker om tilläggsbelopp för en enskild elev och ansökan är avsedd att täcka en extra kostnad där stödinsatsen är att betrakta som extraordinär.

Innan ansökan

För att kunna bedöma om en elev har så omfattande behov av stöd och att rätt till tilläggsbelopp föreligger för skolan, krävs det att elevens stödbehov klarlagts och bedömts. En utredning och eventuellt åtgärdsprogram ska alltid göras när det finns signaler på att en elev inte bedöms klara sin utbildning. Innan du ansöker ska skolan ha klarlagt och bedömt elevens stödbehov i en utredning. I de fall skolan bedömer att eleven är i behov av särskilt stöd ska skolan utarbeta ett åtgärdsprogram med konkreta och utvärderingsbara åtgärder som skolan beslutat om.

Stöd i form av extra anpassningar ska inte stå med i ett åtgärdsprogram. Eftersom gränsdragningen mellan extra anpassningar och särskilt stöd är beroende av hur ingripande stödinsatsen är, bör omfattning och varaktighet på stödinsatsen framgå.
En elev har rätt att få sitt stödbehov tillgodosett oavsett om tilläggsbelopp beviljas eller inte. Det är inte möjligt att villkora en stödinsats med att den sätts in endast om tilläggsbelopp beviljas.

Ansökan

Ansökningar av tilläggsbelopp/verksamhetsstöd för en elev som går på skolan kan skickas in när som helst under året. Ett beslut om tilläggsbelopp gäller från månaden efter att ansökan inkommit.

Viktigt att tänka på innan du ansöker:

  • Att det i ansökningshandlingarna tydligt framgår omfattningen av elevens behov av särskilt stöd och att skolan beskriver vilket extraordinärt stöd som eleven faktiskt får.
  • Att det finns en utredning kring elevens stödbehov och eventuell utvärdering av utredningen.
  • Att elev är folkbokförd i folkbokförd i Botkyrka kommun och är inskriven på skolan.
  • Att de ansökningshandlingarna som rör eleven är aktuella.
  • Att eventuella beskrivningar av skolans organisation och verksamhet läggs som en bilaga i ansökningshandlingarna.

Vid frågor kontakta wayra.jordan.busch@botkyrka.se

Ansökan skickas till

Botkyrka kommun
Utbildningsförvaltningen
147 85 Tumba

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Hitta på sidan