Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Strukturplan Tumba

Kommunen har tagit fram en strukturplan för Tumba som visar hur kommundelen är tänkt att utvecklas på lång sikt och ger stöd för efterföljande planering. Förslaget omfattar platser som kan bebyggas med bostäder, kontor, service med mera, men även offentliga rum som parker, mötesplatser och viktiga gångstråk, samt blå värden och ytor för dagvatten.

Strukturplan centrala Tumba visar hur centrala Tumba kan utvecklas utifrån tre övergripande huvuddrag – Sammanhängande stadslandskap, Varierad och levande stadsbygd och Grön och tillgänglig stadsdel.

Förslaget ger bland annat utrymme för 1500–2000 nya bostäder och fler arbetsplatser genom ett mer effektivt markutnyttjande, förbättrar samband inom planområdet och kopplingar till angränsande områden, utvecklar den gröna strukturen och förbättrar tryggheten i området. Detta görs genom att:

  • stärka sambanden inom planområdet och göra det enklare och tryggare för fotgängare och cyklister att röra sig mellan viktiga målpunkter, tvärs barriärer som järnväg och trafikleder, och till omgivande områden,
  • förtäta med bostäder och verksamhetslokaler nära pendeltågsstationen, genom en bebyggelse som vänder sig till omgivande stråk och aktiverar de offentliga rummen,
  • öka variationen i bostadsutbudet genom att bland annat pröva småskalig förtätning på utpekade platser,
  • förnya befintlig grönstruktur och tillskapa nya grönområden med utgångspunkt i ekosystemtjänster, det vill säga åtgärder som gynnar människan och naturen på samma gång,
  • och utveckla ett grön-blått stråk genom området genom förnyelse av Sven Tumbas park och den gröna ytan väster om kommunalhusparkeringen i samspel med Tumbaån i ytläge.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: