Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Kassmyraåsen del 1

Från industri till bostadsområde - nu prövas möjligheten att bygga bostäder i det nedlagda grustaget i Kassmyra.

Bakgrund

Planområdet ligger i den nordöstra delen av det nedlagda grustaget i Kassmyra och används idag till industriändamål.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförande av bostäder utmed Finkmossvägen. Omvandlingen av det före detta grustaget går i linje med översiktsplanen, där Kassmyra märks ut som specifikt utvecklingsområde för bostäder.

Detaljplaneprocessen har flera steg och vi befinner oss nu i genomförande skede.

En kartbild över området där projektet ska byggas. Exakta plats för projektet är inringat på bilden.

Illustration som visar området för detaljplanen Kassmyraåsen del 1.

Förslaget

Förslaget till detaljplan möjliggör att planområdet bebyggs med cirka 400 bostäder i form av flerbostadshus samt radhus. Detaljplanen möjliggör också för uppförande av en förskola, ett parkeringshus, en kvarterspark, ett torg med kringliggande lokaler samt tekniska anläggningar.

Den nya kvartersstrukturen förhåller sig till befintliga gator öster om Finkmossvägen samt topografin vid skogskullen väster om planområdet. Den nya bebyggelsen placeras så att siktlinjer mot naturen från Finkmossvägen inte hindras samtidigt som tillgängligheten till naturen förbättras genom en ny struktur av gator och passager.

Området ska anknyta till omgivande områden med avseende på gatunät och utformas med hänsyn till de angränsande småskaliga bostadsområdena. Samtidigt bidrar den nya bebyggelsen och kvartersstrukturen till en ny identitet i området.

Detaljplanen innebär att ny bebyggelse och tillhörande anordningar kommer att tillskapas och att naturmark samt mark för industriändamål tas i anspråk.

Särskilt beslut

Kommunen har bedömt att planförslagets genomförande kan leda till betydande miljöpåverkan. Det innebär att en MKB har tagits fram för förslaget. Under rubriken ”Samrådshandlingar” kan du läsa Undersökningen som är underlag för det särskilda beslutet.

Vad händer nu?

Detaljplanen vann laga kraft 2022-02-07 och det innebär att planprocessen är avslutad och genomförandefasen inleds.

Just nu pågår full produktion och den första etappen av exploatörens arbete består av 3 punkthus om totalt 150 lägenheter. På kvartsmarken uppförs totalt nio flerbostadshus, två radhuslängor, ett parkeringsgarage under mark och ett parkeringshus. På allmän plats kommer anläggas en ny kvarters park, entrépark samt torg, dessutom anläggs tre nya lokalgator.

Kommunen projekterar och upphandlar entreprenörer för utbyggnaden av allmänna vägar och kvartersparken.

Skäcklingevägen och Finkmossevägen skall upprustas och anpassas efter den kommande bebyggelsen. Återvinningsstationen som är längs Skäcklingevägen kommer att flyttas ca 100 meter väster om den tidigare placeringen och den planeras att vara på plats under våren 2023.

Bussvändslingan är kommunens första entreprenad i genomförande och ska vara färdigställd i maj 2023 och i denna entreprenad kommer även marken för återvinningsstationen vara färdigställd.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Projektledare
Ghadir Baker
ghadir.baker@botkyrka.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen

sbf@botkyrka.se

Planprocessen

Det här är klart

Uppdrag

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft


Här är vi nu

Genomförande

Så går det till

Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Så går det till att ta fram en detaljplan

Senast uppdaterad: