Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Bostadsförsörjning

Varje kommun har ett ansvar för att planera så att förutsättningar finns för alla invånare att kunna leva i goda bostäder och ska under varje mandatperiod anta riktlinjer för bostadsförsörjning. I juni 2022 antog kommunfullmäktige Riktlinjer för hållbar bostadsförsörjning.

Varje kommun har ett ansvar för att planera så att förutsättningar finns för alla invånare att kunna leva i goda bostäder och för att främja att lämpliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Kommunen ska enligt bostadsförsörjningslagen (BFL) anta riktlinjer för bostadsförsörjning och genom dessa riktlinjer planera för kommunens bostadsförsörjning. Riktlinjerna ska antas minst en gång under varje mandatperiod.

Riktlinjerna för bostadsförsörjningen ska i sin tur utgöra underlag för planläggning enligt plan- och bygglagen (PBL) när det gäller de allmänna intressena bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.

Botkyrka kommuns riktlinjer för bostadsförsörjning är uppdelat i två dokument. Förutom riktlinjerna har ett analys- och kunskapsunderlag tagits fram – Läget i Botkyrka (bilaga 1). Det är ett fristående material som innehåller analyser av bland annat demografi, bostadsmarknaden, hushållens behov och efterfrågan av bostäder. I underlaget tydliggörs även relevanta nationella och regionala målsättningar av betydelse för bostadsförsörjningen. Analysen ligger till grund för prioriteringar och mål i riktlinjerna.

Riktlinjer för hållbar bostadsförsörjning i Botkyrka

Att skapa samhällen att leva ett helt liv i ställer krav både på fysisk- och social miljö ur flera aspekter. En hållbar och smart bostadsförsörjning utgår från att vi ska vara varsamma med våra ändliga resurser och utnyttja det som finns på bästa sätt, både vid nybyggnation och vid förvaltning. När vi tillför nytt är det i första hand på redan ianspråktagen mark med god kollektivtrafikförsörjning. Det är att vara resurseffektiv.

Vi ska säkerställa att ingen Botkyrkabo ska behöva flytta från sitt bostadsområde för att det inte finns bostäder som motsvarar behoven i hushållets livssituation. Det ställer höga krav på att vi planerar för en variation av boendeformer i varje stadsdel. Vi ska också bli än mer smarta i hur vi använder vårt befintliga äldre bostadsbestånd. Det är framför allt här vi kan möta efterfrågan på prisrimliga bostäder.

Ett attraktivt boende hänger ihop med hur ens närområde fungerar och upplevs. Bostadsförsörjning handlar därför också om att bidra till att vi får tryggare och mer levande bostadsområden där alla har möjlighet att bo.

För att styra mot detta utgår riktlinjerna från två övergripande målområden:

  1. En ökad variation av bostadsutbudet på stadsdelsnivå som minskar boendesegregationen, stärker sammanhållningen och ökar tryggheten.
  2. En hållbar bostadsförsörjning för alla livssituationer.

Under varje målområde finns delmål med tillhörande föreslagna insatser som styr mot delmålen. För varje insats finns ansvarig nämnd eller bolag och deltagande förvaltningar och bolag utpekade, samt när i tiden de ska genomföras. Riktlinjerna innehåller även tillvägagångssätt för implementering, uppföljning och utvärdering.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Jessica Nilsson, utvecklingsledare samhällsplanering
jessica.nilsson1@botkyrka.se

Senast uppdaterad: