Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Förstudie Södra Porten

Syftet med förstudien är att på en övergripande och visionär nivå visa kommunens vilja och ambition med utvecklingen av Södra Porten.

Vision över framtidens Södra Porten med vy från Botkyrkabacken (Amanda Wahlén, Sweco)

I förstudien presenteras en sammanhållen idé av den fysiska strukturen som beskriver hur Södra Porten kan omvandlas och bebyggas samt bli en integrerad del av norra Botkyrka. Idén om den fysiska strukturen ska bidra till en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar stadsutveckling i kommunen och regionen.

Södra Porten ska bidra till en hållbar stadsutveckling genom attraktiva och trivsamma gaturum och liv mellan husen, infrastruktur som i stor och liten skala bidrar till sammankopplade stadsdelar och hållbart resande, modern byggnadsteknik samt livaktigt och innovativt företagande. En hållbar stadsutveckling ska även vara klimatanpassad och resilient samt i samklang med natur- och kulturmiljö.

Förstudien fungerar som underlag och stöd till kommande detaljplanering och genomförande av Södra Porten.

Vad är en förstudie?

Förstudien ska visa i stora drag hur Södra Porten kan utvecklas, så att de projekt som byggs allteftersom hänger ihop i en helhet. Med en vision, ett ramverk och riktlinjer kan vi se till att skapa ett attraktivt och hållbart område med urbana kvalitéer, vilket innebär bebyggelse som hänger ihop och har ett blandat innehåll. Inom ramen för förstudiearbetet har det tagits fram ett förslag till strukturplan som visar området med befintliga byggnader och ytor som ska utvecklas.

Varför gör vi det?

En snabb och hållbar tillväxt inom Stockholmsregionen förutsätter att bostäder och lokaler kan byggas även utanför den centrala regionkärnan, centrala Stockholm, utan att bebyggelsen blir gles. En viktig huvudprincip i den regionala strukturplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050, är därför en flerkärnig struktur, det vill säga att det finns flera stadskärnor i regionen. Södra Porten och området runt omkring är utpekade som en lämplig plats för stadsutveckling i RUFS 2050. Det innebär att det finns förutsättningar för Södra Porten att utveckla urbana kvalitéer och bidra till en starkare social hållbarhet.

Botkyrkas översiktsplan tar hänsyn till RUFS 2050 och har pekat ut Hallunda centrum, Alby centrum och Eriksbergs verksamhetsområde samt området däremellan som en tyngdpunkt. Där ingår även Södra Porten.

Den nya trafikleden Förbifart Stockholm och den planerade leden Tvärförbindelse Södertörn, kommer göra det enklare att ta sig mellan Södra Porten och de regionala stadskärnorna Flemingsberg och Kungens kurva Skärholmen och centrala Stockholm.

Dessutom pågår stora utvecklingsprojekt norr om Södra Porten. Huddinge utvecklar Vårby med fler bostäder och Stockholm stad utvecklar Vårberg och Skärholmen. Det skapar goda förutsättningar för utveckling längs med tunnelbanans röda linje.

Stockholmsregionen förväntas växa med mellan 30 000–40 000 invånare per år de kommande tio åren. Det gör att vi behöver använda mark som finns tillgänglig för att bygga bostäder, verksamheter och infrastruktur på ett ännu mer effektivt sätt. Samtidigt ställer det stora krav på att skapa attraktiva miljöer för både boende, näringsliv och besökare.

Senast uppdaterad:

Förstudie för Södra Porten

Förstudien presenterar en övergripande vision om utvecklingen av Södra Porten.

Läs förstudien för Södra Porten. Pdf, 15.4 MB.

Södra Porten – entrén till Stockholm

I januari 2011 tog kommunen fram programmet ”Program för områdena Hågelby, Eriksberg och Lindhov". I programmet vill kommunen utveckla en ny entré till Botkyrka och Storstockholm med ny intressant bebyggelse, att verksamhetsområde Eriksberg ska växa med fler företag.

Vid E4/E20 ligger Eriksbergs verksamhetsområde mycket strategiskt. Genom att utveckla Eriksberg i norra Botkyrka blir området en sammanhållen stadsdel tillsammans med Norsborg, Hallunda, Fittja och Alby.

Södra Porten är en del av ett större område som är ett utpekat stadsutvecklingsläge i den regionala utvecklingsplanen för stockholmsregionen, RUFS. Läs mer om RUFS under relaterade länkar.

Målet för Södra porten-projektet är att skapa ett hållbart och attraktivt stadsutvecklingsläge.

Kontakt

Jenny Bertram, processledare
Felicia Sellgren, planarkitekt
sbf@botkyrka.se

Om du har frågor är du också välkommen att kontakta medborgarcenter.

Botkyrka hjärtar tillväxt är sant

Utmärkelsen Bästa Tillväxt delas ut av Syna, ett företag som granskar samtliga svenska aktiebolags bokslut.

Vinnare i varje län blir den kommun som har störst andel företag som:

  • går med vinst
  • nyanställer
  • ökar sin omsättning

Botkyrka ligger på medaljplats för sjunde året i rad..

 

Senast uppdaterad: