Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Skogsbruksplan

Botkyrka kommun äger totalt 2 100 hektar skogsmark. Av den marken är 1 750 hektar produktiv skogsmark. Övriga ytor, som till exempel berg och blöta partier bedöms inte som brukbar skog.

Kommunens skogsinnehav har höga natur-, kultur- och rekreationsvärden samtidigt som innehavet representerar en förnyelsebar, ekonomisk resurs. Det betyder att planeringen av skogen måste bygga på en avvägning mellan dessa värden.

Skogsbruksplanen utgör en viktig del i det arbetet och är ett hjälpmedel för att uppnå målet med kommunens skogspolicy. Planen har en planeringsperiod på tio år.

Gallring av skog

Ibland gallrar vi i skogarna, detta gör vi för att öka naturvärdet och skapa goda förutsättningar för friluftsliv åt kommunens medborgare.

Kommunen håller på att utarbeta en ny skogsskötselplan, med inriktning på sociala, ekologiska och kulturella värden. Vissa akuta åtgärder som handlar om riskreducering eller gallringar och avverkningar i samband med exploatering kan komma att vidtas redan innan planen är färdig.

Virke som avverkas säljs eller sparas som biodepåer, en plats för svampar och insekter att frodas. Det är alltså inte tillåtet att ta hand om stockarna som ligger på marken.

Pågående och kommande gallringar:

  • Lida, gallring längs elljusspåren, för att bredda dessa (2018).
  • Hågelby hage, om kommunen får stöd av Länsstyrelsen, väster om Hågelbyleden och söder om Kumla Gårdsväg. Återskapande av skogsbete / kulturmark (2018-2019).
  • Rödstuhage idrottsplats, inför upprustning av idrottsplatsen (2018-2019).

Varför gallrar vi?

Vi är måna om att det överallt i kommunens skog ska finnas många stående och döda träd, som är viktiga för olika arter av djur, växter, insekter och svampar. Därför låter vi alltid flera av de avverkade träden ligga kvar på marken. Detta ger på sikt en mera varierad skog med högre biologisk mångfald. Fåglar hittar lättare föda och boplatser.

Under några år direkt efter en gallring kan det bli svårare att ta sig fram genom vissa partier. Lokalt kan spår ha bildats, och oftast ligger det avverkningsrester kvar i form av grenar och toppar. Detta beror dels för att vi behöver riset att köra på så att vi inte skadar marken, men även på att det blir väldigt dyrt att plocka bort det.

Avverkningsavfallet är också viktigt för de träd som är kvar. Näringen i barr, blad och kvistar tas upp av den växande skogen och motverkar utarmningen av marken. Vi rensar ändå i möjligaste mån större stigar och marken närmast privata tomter.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: