Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Södra Porten

Flygfoto över området där södra porten ligger. Södra portens område är markerat med en vit streckad linje.

Kartbild över befintliga Alby, Eriksberg och Hallunda. Södra Porten inom inringat område.

Bakgrund

I januari 2011 tog kommunen fram programmet ”Program för områdena Hågelby, Eriksberg och Lindhov” som planområdet ingår i. I detta program vill kommunen utveckla en ny entré till Botkyrka och Storstockholm med ny intressant bebyggelse och att verksamhetsområde Eriksberg ska växa med fler företag.

Kommunfullmäktige godkände den 2015-12-17 bildandet av gemensam bolagskoncern med Skanska, Botkyrka Södra Porten AB. Det var ett fortsatt steg från kommunen mot att förverkliga sina målbilder för området.

Vad är en förstudie?

Förstudien ska visa i stora drag hur Södra Porten kan utvecklas, så att de projekt som byggs allteftersom hänger ihop i en helhet. Med en vision, ett ramverk och riktlinjer kan vi se till att skapa ett attraktivt och hållbart område med urbana kvalitéer, vilket innebär bebyggelse som hänger ihop och har ett blandat innehåll. Inom ramen för förstudiearbetet har det tagits fram ett förslag till strukturplan som visar området med befintliga byggnader och ytor som ska utvecklas.

Visionsstruktur för Södra porten där man kan se infrastruktur, grönområden och befintliga byggnader.

Visionsstruktur för Södra Porten.

Varför gör vi det?

En snabb och hållbar tillväxt inom Stockholmsregionen förutsätter att bostäder och lokaler kan byggas även utanför den centrala regionkärnan, centrala Stockholm, utan att bebyggelsen blir gles. En viktig huvudprincip i den regionala strukturplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050, är därför en flerkärnig struktur, det vill säga att det finns flera stadskärnor i regionen. Södra Porten och området runt omkring är utpekade som en lämplig plats för stadsutveckling i RUFS 2050. Det innebär att det finns förutsättningar för Södra Porten att utveckla urbana kvalitéer och bidra till en starkare social hållbarhet.

Botkyrkas översiktsplan tar hänsyn till RUFS 2050 och har pekat ut Hallunda centrum, Alby centrum och Eriksbergs verksamhetsområde samt området däremellan som en tyngdpunkt. Där ingår även Södra Porten.

Den nya trafikleden Förbifart Stockholm och den planerade leden Tvärförbindelse Södertörn, kommer göra det enklare att ta sig mellan Södra Porten och de regionala stadskärnorna Flemingsberg och Kungens kurva Skärholmen och centrala Stockholm.

Dessutom pågår stora utvecklingsprojekt norr om Södra Porten. Huddinge utvecklar Vårby med fler bostäder och Stockholm stad utvecklar Vårberg och Skärholmen. Det skapar goda förutsättningar för utveckling längs med tunnelbanans röda linje.

Stockholmsregionen förväntas växa med mellan 30 000–40 000 invånare per år de kommande tio åren. Det gör att vi behöver använda mark som finns tillgänglig för att bygga bostäder, verksamheter och infrastruktur på ett ännu mer effektivt sätt. Samtidigt ställer det stora krav på att skapa attraktiva miljöer för både boende, näringsliv och besökare.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Processledare
Jenny Bertram

sbf@botkyrka.se

Företag och näringsliv

Är du intresserad av etablera företag i Södra Porten eller har andra frågor som rör företagande och näringsliv? Då är du välkommen att kontakta:

Näringslivschef
martin.andaloussi@botkyrka.se

Företagslots
Rana Malaki
rana.malaki@botkyrka.se

Förstudie för Södra Porten

Förstudien presenterar en övergripande vision om utvecklingen av Södra Porten.

Läs förstudien för Södra Porten här Pdf, 15.4 MB.

Så går det till

Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Så går det till att ta fram en detaljplan

Senast uppdaterad: