Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Våldspreventivt center – tillsammans mot våld

Våldspreventivt center i Botkyrka är en gemensam fysisk samverkansyta och ett processarbete som utgår från platsen Botkyrkas behov. I centret finns flera samverkanspartners inom Botkyrka kommun, lokalpolisområde Botkyrka, vårt kommunala bostadsbolag Botkyrkabyggen samt Södertörns brandförsvarsförbund.

Tillsammans har vi enats om att verka för ett antal strategiska områden för insatser och prioriterade fokusområden.

Strategiska områden

 • Trygghetsskapande insatser
 • Brottsförebyggande insatser
 • Våldsförebyggande insatser
 • Brottsbekämpande insatser

Prioriterade fokusområden

 • Barn och unga
 • Våld i nära relationer
 • Narkotika

I vårt arbete utgår vi från ett antal teoretiska utgångspunkter och förändringsidéer. Vi utgår från det som forskning visar – att våld går att förebygga. En viktig del i detta är att bredda vår förståelse för vad våld är samt utgå från strategier som främjar jämställdhet och förändrar kulturella och sociala normer som stödjer våld.

Detta är också något som WHO (världshälsoorganisationen) lyfter fram som betydelsefullt. Förutom detta utgår vi i Botkyrka från fyra grundprinciper som genomsyrar vårt förändringsarbete:

 • Anknytning och trygga relationer
  I vårt arbete strävar vi efter att alla våra barn och unga ska ha möjlighet att utveckla trygga relationer såväl inom familjen som till andra vuxna i sin närhet. Att ha minst en trygg vuxen i sin närhet är nödvändigt för att utvecklas till en trygg individ med god självkänsla.
 • Utmana stereotypa könsnormer
  WHO har visat på att när det kommer till att förebygga mäns våld mot flickor och kvinnor är program som arbetar med genus ur ett kritiskt perspektiv och utmanar dessa normer mer effektiva i att skapa förändring än de som inte har det. Det kan konstateras att jämställda miljöer har lägre nivåer av våld och övergrepp och vi vet att personer med stereotypa könsnormer är mer benägna att utöva våld.
 • Ledarskap
  Med denna grundprincip menar vi att vi måste arbeta med förebildsfaktorn och själva premiera våldspreventiva normer och vara goda förebilder i arbetet med att skapa förändring. Vi vet att barn tar efter vuxnas beteenden men även känslomönster.
 • Åskådarperspektivet
  Med åskådarskap menar vi att alla på något sätt är åskådare till våldet och på så sätt bidrar till att upprätthålla våldsnormer. Genom att flytta fokus från endast offer och förövare så når vi fler. Vi vill uppmuntra till ett aktivt åskådarskap där du som vittne till olika typer av våld agerar och sätter gränser och på något sätt ingriper. Du kan ingripa på olika sätt, det behöver inte vara direkt i en våldssituation utan det finns alltid något du kan göra innan, under eller efter en våldssituation.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: