Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Detaljplaneprogram för centrala Tullinge

I detaljplaneprogrammet presenteras ett levande, grönt centrum med nya parker, stadskvarter, torg, bostäder och tillgängligare pendeltågsstation. Programmet godkändes av kommunfullmäktige den 17 december 2019.

Det nya centrala Tullinge kommer att ge Tullingeborna en bättre och mer modern centrumkärna med service, tillgängligare pendeltågsstation, grönområden och fler bostäder för både yngre och äldre. Nya bostäder ska bland annat ge ungdomar möjlighet till ett första eget boende och äldre möjlighet att hitta ett boende som passar deras livssituation.

I planprogrammet har centrum utvecklats till en stadskärna med nya stadskvarter, gator, torg och parker. Den nya pendeltågsstationen föreslås ha sidoplattformar som kommer att underlätta resan till och från Tullinge. Programmet är utformat för att möjliggöra klimatsmarta val och ett aktivt vardagsliv med närhet till natur och kultur för de boende.

Arbetet med planprogrammet inleddes med medborgardialoger under våren och hösten 2017 där många värdefulla synpunkter kom in och som har beaktats i programarbetet.

Sammanfattning av programmet

Bevara och utveckla Tullinges gröna karaktär

Befintliga grönområden bevaras i möjligaste mån, och i synnerhet de delar som under dialogarbetet beskrevs som särskilt värdefulla. Detta innebär tätare bebyggelse som är koncentrerad till områdets mest centrala delar. Mycket av programområdet utgörs idag av hårdgjorda parkeringsytor som i och med planprogrammet utvecklas med stort fokus på gröna värden. En begränsad del natur- eller parkmark tas i anspråk för bebyggelse, vid foten av kullarna vid Sunnanvägen/Nibblevägen och Aftonvägen/Römossevägen. I dessa fall är det viktigt att kommande planering säkerställer allmän platsmark genom släpp i bebyggelsen och kvartersmarken så att dessa grönområden kan vara en fortsatt tillgång för alla Tullingebor.

Ny bebyggelse i kollektivtrafiknära läge

Områden i anslutning till pendeltågsstationen domineras av parkering. I planprogrammet föreslås att centralt belägna ytor får en användning som är mer anpassad till dagens behov och stadsbyggnadsideal, där bostäder och centrumfunktioner står i fokus. På grund av risk för urspårning av tåg samt olyckor med farligt gods rekommenderas ett skyddsavstånd på 30 meter från spårmitt. Inom denna zon är möjligheterna till utveckling och bebyggelse begränsade, och platser får inte utformas på ett sätt som uppmuntrar till stadigvarande vistelse.

Effektivare parkeringslösningar

För att uppnå kommunens och regionens bostadsförsörjningsmål behöver vi hushålla med markresurserna. I planprogrammet ersätts därför dagens markparkering med parkeringshus och underjordiska garage. På så vis möjliggör vi för nya bostäder, service och en vackrare centrummiljö.

Koncentrera handel och service

För att åstadkomma ett levande centrum koncentreras lokaler med offentlig och kommersiell service till en plats som är en naturlig knutpunkt i området, i anslutning till stationsläge för bussar och pendeltåg.

Stärk kopplingarna mellan norr och söder

Spårområdet och Huddingevägen utgör tydliga barriärer genom Tullinge. Programmet beskriver en utveckling där Huddinge får karaktären av en stadsgata med lägre hastigheter och entréer till bostäder och lokaler utmed gatans norra sida. Dagens passage under spårområdet kompletteras med ytterligare en passage i höjd med perrongens östra del.

Utveckla offentliga rum

Centrala Tullinge saknar tydliga mötesplatser och offentliga rum och gränserna mellan kvartersmark och allmän plats är otydlig. Planprogrammet beskriver hur områdets parker kan utvecklas och visualiserar strategier för hur mötesplatser med möjlighet till rekreation i anslutning till service kan tillskapas.

Förslaget som 3D

Här presenteras en 3D-modell av förslaget. Rotera modellen genom att trycka på ALT samtidigt som du håller in vänster musknapp. Mer information om hur du navigerar hittar du genom att klicka på frågetecknet i nedersta vänstra hörnet.


Senast uppdaterad:

Kontakt

Projektledare
Per-Anders Framgård
per-anders.framgard@botkyrka.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
sbf@botkyrka.se

Så går det till

Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Så går det till att ta fram en detaljplan

Senast uppdaterad: