Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Klagomål och synpunkter på skolan eller förskolan

Om du som elev eller förälder/vårdnadshavare har synpunkter på förskolan eller skolan kan du lämna ett klagomål. Här läser du mer om hur du lämnar synpunkter på de kommunala förskolorna och skolorna i Botkyrka.

Om du har synpunkter på fristående förskolor och skolor i Botkyrka, vänd dig direkt till den hu​vudman som är ansvarig för verksamheten på den aktuella skolan.

Vänd dig först till rektor

Du kan självklart vända dig till annan personal om du vill, till exempel mentor. Mentor ska då se till att dina synpunkter når ansvarig chef.

Om du upplever att du behöver gå vidare med dina synpunkter så vänder du dig till Botkyrka kommuns utredare för klagomål i förskolan och skolan. Det gör du enklast här via webben. Det är viktigt att ditt klagomål är tydligt och konkret.

Klagomålet bör vara utrett senast två veckor efter att det kommit till kommunens utredare. Om utredningen kräver längre tid ska du som har anmält klagomålet informeras om det. När utredningen är klar blir du kontaktad och får en återkoppling kring klagomålet.

Alla klagomål som utreds diarieförs. Det betyder att de blir så kallade allmänna handlingar. Det kan betyda att vem som helst har rätt att läsa handlingarna. Vi kan dock, med stöd av bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen, hemlighålla vissa känsliga uppgifter.

Lämna ett tydligt klagomål

Om du vill klaga på något ska du helst göra det skriftligt. Då är det viktigt att du så tydligt som möjligt beskriver punkterna här nedanför:

  • Varför är du missnöjd?
  • Hur tycker du att förskolan/skolan har gjort fel?
  • När har det hänt?
  • Namn på barnet/eleven, förskola/skola och årskurs
  • Om du har varit i kontakt med ansvarig rektor tidigare
  • Dina kontaktuppgifter (läs här nedanför om du vill vara anonym)

Muntliga klagomål

Om du lämnar ett muntligt klagomål ska personalen på förskolan/skolan eller tjänstemannen på kommunen skriva en så kallad tjänsteanteckning, en tydlig beskrivning av ditt ärende.

​Du kan vara anonym

Om du väljer att vara anonym är det väldigt viktigt att din beskrivning är så tydlig som möjligt för att kommunen ska kunna utreda frågan. Utredaren kan ju inte kontakta dig om hon eller han behöver mer information. Tänk också på att om du väljer att vara anonym så kan utredaren inte heller kontakta dig när ditt klagomål har hanterats.

Åtgärder vid brister i verksamheten

Om utredningen av ditt klagomål visar att det finns brister i verksamheten är kommunen och/eller den ansvariga chefen skyldig att åtgärda det.

Kommunen ska följa upp arbetet för att försäkra att det som är fel rättas till.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Skicka ditt klagomål till Botkyrka kommun via e‑post.

utbildning@botkyrka.se

Senast uppdaterad: