Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Föräldraskap i Sverige

Föräldraskap i Sverige är ett samhällsorienterande grupprogram som består av fem gruppträffar, 2,5 timmar långa, för utrikesfödda föräldrar med barn 0-18 år.

Om programmet

Syftet med programmet är att föräldrarna ska få mer information om områden som är viktiga för familjelivet i Sverige, och möjlighet till gruppdiskussioner.

Innehållet är baserat på FN:s barnkonvention, forskning och lagstiftning, liksom kartlagda behov hos nyanlända föräldrar, och tar upp hur det är att vara familj i ett nytt land, föräldrars rättigheter och skyldigheter, jämställdhet, och hur t.ex. förskola, skola och vård fungerar.

Grupperna har 10-15 deltagare och leds av två utbildade gruppledare. Gruppledarna kommer från en rad olika verksamheter där de kommer i kontakt med utrikesfödda föräldrar, t.ex. förskola, BVC, SFI, förebyggande enheter inom socialtjänsten, Medborgarkontor, och civilsamhället. Se filmen nedan för att få veta mer om Föräldraskap i Sverige.

Träff 1 – Familj i nytt land

Första träffen tar avstamp i deltagarnas upplevelse av att komma till ett nytt land. Vad tar familjen med sig? Vad är annorlunda i Sverige? Under träffen diskuteras även:

 • Jämställt föräldraskap: Barn har rätt till sina föräldrar och gynnas av att ha flera engagerade vuxna i sitt liv, varför?
 • Barns fritid: Vikten av organiserade fritidsaktiviteter och genomgång av sådant som erbjuds i närområdet.
 • Barnkonventionen och barns rättigheter: Information om barnkonventionen och genomgång av ett antal artiklar.
 • Sverige då och nu: Återblick på hur det svenska samhället förändrats, både när det gäller demokratiska frågor men även kring hur familjer lever.

Träff 2 – Skola, pojkar och flickor

Fokus för andra träffen är det svenska skolsystemet (förskola och grundskola). Under träffen förs också diskussion kring jämställdhet mellan pojkar och flickor utifrån vilken deltagarna får möjlighet att reflektera kring sin egen uppväxt.

 • Grundskolan: Diskussion kring hur god kontakt och samarbete med skolan kan gynna barnet. Hur kan föräldrar engagera sig i skolarbetet? Finns skolämnen som deltagarna har funderingar kring?
 • Bemöter vi pojkar och flickor olika och hur påverkas barnet? Hur ser deltagarnas upplevelser ut?
 • Öppna förskolan och förskolan: Hur fungerar det?

Träff 3 – Hälsa och sjukvård

Under tredje träffen diskuteras hälsa där gruppledarna ger information både kring den förebyggande hälsovården och det svenska sjukvårdssystemet. Träffen utgår från följande teman:

 • Förebyggande hälsovård: mödravård, barnhälsovård, vaccinationsprogrammet, elevhälsan, tandhälsovård.
 • Diskussioner kring könsstympning, omskärelse och psykisk ohälsa.
 • Sjukvård: Information om sjukvårdssystemet och genomgång av de olika sjukvårdsinstanserna och deras funktion.
 • Att må bra som familj: Hur kan deltagarna stötta sitt barn till god hälsa? Vad kan familjen göra tillsammans?

Träff 4 – Föräldrars rättigheter och skyldigheter

Vad har föräldrar för ansvar? Är det bara föräldrar som har skyldigheter? Hur påverkas vi av stress? Vad kan föräldrar få för stöd? Detta är exempel på frågor som diskuteras under träff 4 som också innehåller dessa teman:

 • Ungdomars rättigheter: Diskussion kring ungdomars rätt till självständighet och vikten av ett föräldraengagemang.
 • Socialtjänsten: Hur fungerar socialtjänsten? Vilken hjälp går det att få?
 • Antiagalagen: Vad innebär den? Hur fick Sverige en antiagalagstiftning? Hur påverkas barn av våld?

Träff 5 – Att vara förälder till en tonåring

Under den sista träffen avhandlas allt från alkohol, narkotika och droger till kärlek och gymnasieval. Fokus är främst sådant som rör tonåringar och ungdomar, till exempel:

 • Att vara förälder till en tonåring: Tonåren är en tid av förändring. Hur påverkas föräldraskapet? Hur ser deltagarnas egna erfarenheter ut?
 • Brott och kriminalitet: Diskussion kring hur föräldrars engagemang kan förebygga brottslighet.
 • Kärlek i tonåren: Föräldrar har ofta olika tankar och åsikter kring kärlek och relationer i tonåren, vad tänker deltagarna?

Läs mer

Mer information hittar du på föräldraskapisverige.se.

Kontakt

Mejla till duforalder@botkyrka.se eller ring till föräldrastödsamordnarna på 0853061083

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: