Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Kansalliset vähemmistöt ja vähemmistökielet

Tunnetko olevasi juutalainen, romani, ruotsinsuomalainen, saame tai tornionlaaksolainen? Tällöin Ruotsin kunnilla ja viranomaisilla on erityisiä velvollisuuksia sinua kohtaan kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä annetun lain, vähemmistölain, (2009:724) mukaan.

Esitä mielipiteesi kunnan työstä kansallisten vähemmistöjen parissa

Botkyrkan kunta toteuttaa vuosittain kyselyn parantaakseen työtään kansallisten vähemmistöjen oikeuksien parissa. Kyselylomake on saatavana sekä ruotsin- että suomenkielisenä.

Kysely ruotsiksi

Kysely suomeksi

Yleiset määräykset

Laki (2009:724) kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä (vähemmistölaki) on ollut voimassa Ruotsissa tammikuusta 2010 alkaen. Laissa selostetaan, mitä oikeuksia vähemmistöillä on Ruotsissa ja meänkielen, saamen ja suomen erityisillä hallintoalueilla. Lakia kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä vahvistettiin vielä lisää vuonna 2019.

Ruotsissa tunnustetut viisi vähemmistöä ovat juutalaiset, romanit, ruotsinsuomalaiset, saamelaiset (jotka ovat myös alkuperäiskansa) ja tornionlaaksolaiset. Viisi vähemmistökieltä ovat jiddiš, meänkieli, romani chib, saame ja suomi. Yhteistä vähemmistöryhmille on, että ne ovat asuttaneet Ruotsia pitkän aikaa ja ryhmiin kuuluvilla on selkeä yhteenkuuluvuus. Niillä on myös oma uskonnollinen, kielellinen tai kulttuurinen kuuluvuus ja halua säilyttää oma identiteettinsä.

Yleiset määräykset on selostettu vähemmistölaissa. Ne merkitsevät velvollisuutta:

  • tiedottaa vähemmistöjä niiden oikeuksista ja kunnan/alueen/viranomaisten velvollisuuksista niitä kohtaan sopivalla tavalla,
  • antaa vähemmistöille mahdollisimman paljon vaikutusvaltaa niitä koskevissa asioissa. Erityisesti lasten ja nuorten vaikutusmahdollisuuksia tulee edistää sekä sovittaa yhteistyön muodot heidän edellytystensä mukaisiksi,
  • kuntien ja alueiden tulee päättää oman vähemmistöpoliittisen työnsä tavoitteista ja suuntaviivoista,
  • suojella vähemmistöjen kieltä ja kulttuuria, erityisen tärkeää on lasten ja nuorten oikeus saada kehittää kieltään ja kulttuuriaan. Siksi esimerkiksi kansalliseen vähemmistöön kuuluvalla oppilaalla on oikeus saada äidinkielen opetusta – vaikka oppilaalla ei olisikaan perustietoja omassa kansallisessa vähemmistökielessään.

Suomen kielen hallintoaluekunta

Botkyrka on suomen kielen hallintoaluekunta. Se tarkoittaa esimerkiksi, että voit halutessasi käyttää suomea asioidessasi kunnan työntekijöiden kanssa. Sinun on voitava saada vastaus suomen kielellä, sekä suullisesti että kirjallisesti.

Se ei tarkoita sitä, että paikan päällä on aina suomenkielistä henkilökuntaa, mutta pyrimme kuntana löytämään sopivat ratkaisut ilmaantuvien tarpeiden pohjalta.

Suomen kielen hallintoaluekuntana Botkyrkan kunnan velvollisuutena on:

  • edistää suomen kielen taitoisten työntekijöiden saatavuutta, mutta myös meänkielen ja saamen taitoisten työntekijöiden. Edistämisellä tarkoitetaan, että hallintoviranomaisen on aktiivisesti huomioitava nämä kielet hallitsevien työntekijöiden tarve ja aktiivisesti haettava palvelukseensa tällaisia työntekijöitä tarpeen vaatiessa.
  • tarjota esikoulua ja vanhustenhuoltoa kokonaan tai olennaisilta osin suomen kielellä, jos joku henkilö hallintoalueella sitä toivoo. Myös avointa esikoulua suomen kielellä on järjestettävä, jos sille on kysyntää.

Mitä suomenkielistä palvelua Botkyrkan kunnassa on?

Nuoremmille lapsille

Botkyrkan kunta tarjoaa lasten suomenkielistä päivähoitoa esikouluissa Opalen Storvretenissä. Huoltajat voivat hakea paikkaa näistä esikouluista Botkyrkan kunnan e-palvelun kautta. Kunnassa on Tumbassa myös suomenkielinen esikoulu, jota hallinnoi yksityinen Ruotsinsuomalainen koulu.

Lue lisää esikoulusta Opalen

Vanhemmille lapsille

Jos huoltaja toivoo äidinkielenopetusta suomen kielessä lapselleen – myös silloin, kun oppilaalla ei ole perustaitoja kielessä – on se järjestettävä.

Lue lisää äidinkielenopetuksesta.

Kunnassa ei ole mitään kunnallista peruskoulua, jossa olisi suomenkielisiä luokkia, mutta kunnassa on yksi yksityinen peruskoulu, Tumban ruotsinsuomalainen koulu.

Kunnan ikäihmisille

Botkyrkassa on kaksi hoito- ja hoivakotia, joissa on suomenkieliset osastot. Ne ovat Silverkronan Tumbassa ja Alby Äng.

Aktiviteetit ja tapahtumat suomen kielellä

Kun Botkyrkan kunta järjestää aktiviteettejä suomen kielellä tai suomalaiseen kulttuuriin liittyviä tapahtumia, ilmoitetaan niistä suomenkielisissä lehdissä Suomen uutisviikko, Ruotsinsuomalainen, paikallislehdissä tai kunnan kalenterissa.

Romanien osallistaminen

Romaneja on asunut Ruotsissa 1500-luvulta alkaen ja nykyisin Ruotsissa arvioidaan asuvan noin 50 000 – 100 000 romania. Romaneilla on pitempää kokemusta syrjinnästä ja syrjäytymisestä kuin millään muulla ryhmällä yhteiskunnassa. Vaikka romaneilla nykyisin onkin yhtäläiset oikeudet muiden ihmisten kanssa yhteiskunnassamme, silti romanit elävät yhä syrjäytynyttä elämää Ruotsissa. Botkyrkan kunta haluaa poistaa syrjäytymisen ja työ romanien osallistamisen parissa on aloitettu vuonna 2020.

Hallitus on hyväksynyt strategian romanien osallistamiselle jaksolle 2012 – 2032. Sen kokonaisvaltaisena tavoitteena on, että romanilla, joka vuonna 2032 täyttää 20 vuotta, on oltava yhtäläiset mahdollisuudet elämässä kuin muillakin ihmisillä. Strategiassa painotetaan ihmisoikeuksiin perustuvaa, syrjinnän kieltävää periaatetta. Keskeistä romanien osallistamis-
työssä on rakentaa silta sen luottamuskuilun yli, joka usein vallitsee romanien ja julkishallinnon välillä ja estää romaneja osallistumasta yhteiskunnan toimintaan.

Romanit Botkyrkan kunnassa kuuluvat, kuten muutkin kansalliset vähemmistöt, kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä annetun lain (2009:724) piiriin.

Tunnetko olevasi romani ja haluat antaa vinkkejä siitä, miten kunta voi työskennellä romanien osallistamisen edistämiseksi, tai haluat saada lisätietoa siitä, miten kunta tekee tätä työtä? Ota yhteyttä kunnan kansallisten vähemmistöjen yhteyshenkilöön, ozan.serdaroglu1@botkyrka.se

Yhteydenotot

Botkyrkan yhteyshenkilö kansallisiin vähemmistöihin liittyvissä kysymyksissä on kestävän kehityksen johtaja Ozan Serdaroglu.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: