Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Kansalliset vähemmistöt ja vähemmistökielet

Identifioitko itsesi ruotsinsuomalaiseksi, juutalaiseksi, romaniksi, saamelaiseksi tai tornionlaaksolaiseksi? Siinä tapauksessa Ruotsin kunnilla ja viranomaisilla on erityisiä velvollisuuksia sinua kohtaan vähemmistölain eli kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä annetun lain (2009:724) nojalla.

Lain yleiset määräykset

Laki (2009:724) kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä (vähemmistölaki) on ollussa voimassa Ruotsissa tammikuusta 2010 lähtien. Laki sisältää määräyksiä vähemmistöjen oikeuksista Ruotsissa ja erityisillä hallintoalueilla, joita on suomen kielelle, meänkielelle ja saamen kielelle. Lakia kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä vahvistettiin entisestään vuonna 2019.

Ruotsin viisi tunnustettua kansallista vähemmistöä ovat juutalaiset, romanit, ruotsinsuomalaiset, saamelaiset (jotka ovat myös alkuperäiskansa) ja tornionlaaksolaiset. Maan viisi vähemmistökieltä ovat jiddiš, meänkieli, romani (romani chib), saame ja suomi. Yhteistä kaikille vähemmistöryhmille on, että ne ovat asuneet Ruotsissa pitkään ja että ryhmillä on selvä keskinäinen yhteenkuuluvuus. Niillä on myös oma uskonnollinen, kielellinen tai kulttuurinen yhteenkuuluvuus ja halu säilyttää oma identiteettinsä.

Yleiset määräykset käyvät ilmi vähemmistölaista. Niihin sisältyvät seuraavat velvollisuudet:

  • vähemmistöille on tiedotettava sopivalla tavalla heidän oikeuksistaan ja kunnan/alueen/viranomaisen velvollisuuksista heitä kohtaan,
  • vähemmistöille on mahdollisimman pitkälti annettava vaikutusvaltaa heitä koskevissa asioissa. Erityisesti lasten ja nuorten vaikutusmahdollisuuksia on vahvistettava erityisesti ja muodot on tällöin sopeutettava heidän edellytystensä mukaan,
  • kuntien ja alueiden on vahvistettava tavoitteet ja suuntaviivat vähemmistöpoliittiselle työlleen,
  • vähemmistöjen kieliä ja kulttuureja on suojattava. On erityisen tärkeää, että lapset ja nuoret saavat oikeuden kehittää kieltään ja kulttuuriaan. Siksi esimerkiksi kansalliseen vähemmistöön kuuluvalla oppilaalla on oikeus äidinkielenopetukseen – vaikka hänellä ei olisikaan perustietoja omassa kansallisessa vähemmistökielessään.

Suomen kielen hallintoalue

Botkyrka on suomen kielen hallintoaluekunta. Se merkitsee esimerkiksi, että voit halutessasi käyttää suomen kieltä yhteyksissäsi kunnan työntekijöihin. Sinun on voitava saada vastaus suomeksi niin suullisesti kuin kirjallisestikin.

Suomen kielen hallintoaluekuntana Botkyrkan kunnalla on velvollisuus:

  • pyrkiä siihen, että käytettävissä on suomen kieltä hallitsevaa henkilökuntaa, mutta myös henkilökuntaa, joka osaa meänkieltä ja saamen kieltä. Pyrkimisellä tarkoitetaan sitä, että hallintoviranomaisen on aktiivisesti otettava huomioon näitä kieliä hallitsevan henkilökunnan tarve ja tarvittaessa etsittävä aktiivisesti sellaista henkilökuntaa.
  • tarjota esikoulutoimintaa ja vanhustenhuoltoa joko kokonaan tai olennaisilta osin suomeksi, jos joku toivoo sitä hallintoalueella. Myös suomenkielistä avointa esikoulutoimintaa on järjestettävä, jos sille on kysyntää.

Mitä suomenkielistä palvelua Botkyrkan kunnassa on saatavana?

Nuoremmat lapset

Botkyrkan kunta tarjoaa suomenkielistä päivähoitoa lapsille Opalen-esikoulussa Storvretenissa ja Prästkragen-esikoulussa Hallundassa. Huoltajat voivat hakea lapselleen paikkaa näistä esikouluista Botkyrkan kunnan sähköisen palvelun kautta. Kunnassa on myös yksityisen Botkyrkan ruotsinsuomalaisen koulun ylläpitämä suomenkielinen esikoulu Tumbassa.

Lisätietoa Opalen-esikoulusta

Lisätietoa Prästkragen-esikoulusta

Vanhemmat lapset

Jos huoltaja haluaa lapsensa saavan äidinkielenopetusta suomen kielessä, opetusta on järjestettävä – vaikka oppilaalla ei olisikaan perustietoja kielessä.

Lisätietoa äidinkielenopetuksesta

Botkyrkassa ei ole kunnallista peruskoulua, jossa on suomenkielisiä luokkia, mutta Tumbassa on Botkyrkan ruotsinsuomalainen koulu, joka on vapaakoulu.

Kunnan ikääntyneet asukkaat

Botkyrkassa on kaksi hoito- ja hoiva-asuntoyksikköä. joissa on suomenkieliset osastot. Nämä ovat Silverkronan Tumbassa ja Alby Äng.

Yhteydenotto suomeksi

Tullingen kansalaistoimistossa (medborgarkontor) on suomea puhuva yhteisöohjaaja.

Kunnan asukkaat voivat milloin tahansa ottaa yhteyttä Botkyrkan kuntaan suomeksi joko suullisesti tai kirjallisesti, ja saada vastauksen suomeksi. Se ei merkitse, että paikalla olisi aina suomenkielistä henkilökuntaa. Kunta pyrkii kuitenkin löytämään sopivia ratkaisuja esille tulevien tarpeiden perusteella.

Suomenkieliset aktiviteetit ja tapahtumat

Kun Botkyrkan kunta järjestää aktiviteetteja suomeksi tai tapahtumia niistä ilmoitetaan suomenkielisissä Suomen uutisviikko- ja Ruotsin Suomalainen-lehdissä ja paikallislehdissä tai kunnan kalenterissa.

Yhteydenotot

Botkyrkan yhteyshenkilö kansallisiin vähemmistöihin liittyvissä kysymyksissä on kestävän kehityksen johtaja Sara Bylund.

Sähköposti: sara.bylund@botkyrka.se

Yhteydenotot

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: