Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Banslättsparken

Lekplatsen och bollplanen vid Banslätt har utökats med lek för alla åldrar, häng och sport för ungdomar, gym för alla åldrar och fina sittplatser och plats för grillning.

Syntolkad film om Banslättsparken

Universell utformning gör samhället tillgängligt för fler

Universell uformning innebär att utforma nya produkter, miljöer, och tjänster så att de kan användas av så många som möjligt, oavsett funktionsförmåga, ålder, kön och bakgrund. Fokus på universell formgivning i ett tidigt skede ger möjligheten att hitta kreativa och ekonomiskt smarta lösningar. Det blir också enklare att göra rätt från början.

Så här kommer parken se ut

Från lekplats till mötesplats

Banslättparken är en mindre lekplats i området Banslätt i centrala Tullinge.
Lekplatsen ligger i en glänta omgiven av höga träd. En gång- och cykelväg
delar parken i två delar med en bollplan på ena sidan och en liten lekplats på den andra. I närområdet ligger en förskola, en låg- och mellanstadieskola samt flerfamiljshus. Många Tullingebor passerar parken på väg till och från centrum, på väg till skolan eller på hundpromenaden.

Tidigare var parkens utbud en aning torftigt. Dessutom upplevdes området som mörkt och otryggt på kvällen. Botkyrka kommun har velat skapa en park som tar vara på den vackra miljön och som ger Tullingeborna en fin plats för lek, motion och gemenskap.

Illustration från ovan, klätterställning i rött, en gul flagga högst upp i klätterställningen, träd och grönska.

En park för alla? Ta hjälp av många.

Botkyrka kommun startar ofta parkprojekt med att ha en dialog med människor som bor och arbetar i området. Det gjordes även i projektet Banslättparken, men nu med fokus på universell utformning. Syftet var att tidigt hitta olika önskemål och behov. Därför skapades en arbetsgrupp som bestod av flera funktionshinderföreningar, Storvretsskolans anpassade grundskola, Tullinge fritidsgård och några boende i området. Flera möten, digitalt och på plats i parken, gav en lång och djup dialog om parkens utformning.

Illustration från ovan, mörkgult staket och grind, asfalt, grönska. 

Ett givande projekt

Arbetet med universell utformning har gett en bredare förståelse för hur en park kan planeras, gestaltas och användas av personer med olika förutsättningar, på ett sätt som blir bra för de flesta. Personerna i arbetsgruppen har också fått en inblick i hur processen kan gå till vid utformning av våra offentliga rum och sett hur deras
tankar och behov kan tas tillvara. Förhoppningsvis kommer alla som deltagit att känna sig delaktiga, stolta och vilja använda parken.

Illustration högt från ovan, i förgrunden en stor skugga från ett träd, gräsmatta, klätterställning i rött.

Arbetet steg för steg

April–juni 2020

Boende och aktörer med anknytning till platsen bjöds in för att beskriva platsens nuläge, utmaningar och behov. De som deltog bjöds därefter in att delta parkupprustningens arbetsgrupp. Arbetsgruppen utformades med representanter från funktionshinderföreningar, fritidsgård, boende, rektor för anpassad grundskola och kommunens funktionshindersstrateg.

Arbetsgruppen träffades flera gånger, på plats och digitalt, och anlyserade: vad är bra, vad är dåligt och hur skulle vi vilja ha det?

Juni 2020

Projektledare sammanställde och skissade fram ett program utifrån det som sagts i arbetsgruppen. Alla tog del av det och lämnade synpunkter på ett gemensamt möte.

September–december 2020–2021

En landskapsarkitekt arbetade fram ett mer preciserat förslag för hur funktionerna och utrustningen kan placeras för att få en bra helhet. Förslaget testades på arbetsgruppen vid flera tillfällen. Synpunkter och idéer arbetades in och förslaget utvecklades efter hand. Ett slutgiltigt förslag presenterades för arbetsgruppen på ett sista möte för information men där det inte gavs möjlighet att ändra något mer.

December–februari 2020–2021

En modell över parkförslaget togs fram och gjordes tillgängligt för allmänheten. I Banslättparken gjordes den digital för nedladdning men den kan med fördel göras fysiskt och ställas ut på till exempel ett bibliotek. Tanken var att alla, även om man inte är van att läsa ritningar och kartor, kan ta del av förslaget.

Processen utvärderades med arbetsgruppen.

Februari–juni 2021

Projektering av bygghandlingar samt ett avstämningsmöte med arbetsgruppen om belysning som varit en viktig fråga för gruppen.

Augusti–maj 2021–2022

Byggtid.

Maj 2022

Invigning

Vill du veta mer om projektet?

Funktionshinderstrateg, Ann Bjellert: ann.bjellert@botkyrka.se
Arbetet har utförts med stöd från Vinnova

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: