Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Tomträtt

En tomträtt och ett tomträttskontrakt kan väldigt förenklat beskrivas som ett hyresavtal för mark som hyresgästen inte kan säga upp men sälja till andra.

Försäljning av tomträtt

Vid en försäljning har tomträttsinnehavaren samma rättigheter och skyldigheter som vid vilken fastighetsförsäljning som helst. Glöm ej att anmäla ny ägare till kommunen. Detta gör du genom att skicka in en kopia på köpebrev/köpekontraktet alternativt genom att fylla i blanketten som du hittar längst ner på sidan.

Skicka in de nya uppgifterna till mark- och exploateringsenheten. Du kan antingen maila in de nya uppgifterna till sbf@botkyrka.se eller skicka dem via post till

Botkyrka kommun
Mark- och exploateringsenheten
146 85 Tumba. ​

Det är alltid säljarens ansvar att se till så att kommunen får uppgifter om de nya ägarna. Ändringen kan göras inför varje ny debiteringsperiod som är kvartalsvis, alltså från och med1 januari, 1 april, 1 juli eller 1 oktober. Flyttar ni mitt i en debiteringsperiod får säljare och köpare göra upp om detta sinsemellan.​

Ändring av avgäld

För modern tomträtt gäller att ett avtal om ny avgäld för den kommande avgäldsperioden ska vara påtecknat senast ett år före den nuvarande avgäldsperiodens utgång. Om avtal ej träffas kan avgälden endast ändras genom att någon av parterna väcker talan vid mark- och miljödomstolen om omprövning av avgälden. Talan måste vara väckt ett år före avgäldsperiodens utgång.

Domstolen ska då bestämma avgälden så att den motsvarar en skälig ränta på fastighetens markvärde. Den som förlorar målet blir normalt skyldig att även betala den andra partens kostnad i målet.

​Vem skriver på avtalet?

Avtal om tomträtten ska undertecknas av tomträttshavaren eller av den som har giltig fullmakt eller är förmyndare för tomträttshavaren. Namnteckning ska förtydligas och bevittnas. ​

Inskrivning

Tomträttsavtal och tilläggsavtal till tomträttsavtal ska skrivas in hos Lantmäteriet. Botkyrka kommun ansöker om inskrivning för de tomträtter som kommunen upplåter​

Friköp av småhustomt

Genom beslut i kommunfullmäktige har tomträttshavaren möjlighet att friköpa tomträtten.

För industritomträtter är priset marknadsmässigt och för småhustomträtter är priset idag (from nov 2007) 70 % av marktaxeringsvärdet på tomträtten.

Om du är intresserad av att friköpa din tomträtt tar du kontakt med mark- och exploateringsenheten där kan du få uppgifter om den exakta kostnaden för just din tomträtt. När du har bestämt dig tar mark- och exploateringsenheten fram ett köpekontrakt.

​Tomträtt

Tomträtt innebär att staten eller kommunen upplåter nyttjanderätt för fastighet mot en årlig avgift (tomträttsavgäld) vilken oftast betalas kvartalsvis.

Tomträtt i Botkyrka kommun betyder att huset/byggnaden ägs av tomträttshavaren medan marken hyrs av Botkyrka kommun eller Stockholm stad. Stockholm stad äger en del mark inom Botkyrka kommun och har på den marken en del tomträtter. Kommunen upplåter nyttjanderätt för fastighet mot en årlig avgift (tomträttsavgäld)

Lagen om tomträtt infördes 1907 har sedan dess ändrats 1953 och 1967.

Uppsägning av en tomträtt kan endast ske av staten eller kommun (befintliga byggnader löses då av uppsägaren på samma sätt som vid expropriation). Tomträttsinnehavaren (nyttjaren) kan ej säga upp tomträtten.

Modern tomträtt har inte en bestämd upplåtelsetid. Den kan därmed sägas vara "evig". Lagen ger dock kommunen rätt att säga upp tomträtten om marken skulle behöva användas på annat sätt i vissa intervall vilka anges i kontraktet. Som tomträttshavare kan du inte säga upp din tomträtt, men du har däremot frihet att sälja och belåna den när du vill. Att ha en modern tomträtt blir härigenom mycket likt äganderätt. Avgälden är oförändrad under en i avtalet bestämd tid. För upplåtelser gjorda under åren 1954-1967 är avgäldsperioderna normalt 20 år. För upplåtelser efter år 1967 är perioderna normalt 10 år.

Kontakta mark- och exploateringsenheten 

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: