Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Om förskolan

Ditt barn har rätt till en förskoleplats från det år barnet fyller 1 år till vårterminen det år barnet fyller 6 år. Från höstterminen det år barnet fyller 3 år har barnet dessutom rätt till gratis förskola 15 timmar per vecka (så kallad allmän förskola) förutom under skollov. Du kan även ansöka om längre vistelsetid.

Förskolepersonal och barn

Detta får ditt barn i förskolan

  • Gemenskap och vänner i olika åldrar
  • En trygg, pedagogisk, kreativ lärmiljö som bidrar till ett livslångt lärande
  • Förberedelse inför skolan
  • Undervisning under lekfulla former
  • Språkutveckling
  • Lek och rörelse utomhus
  • Äventyrspedagogik med Naturskolan

Kreativ lärmiljö inne och ute

Våra kreativa och pedagogiska lärmiljöer ligger i framkant och är något Botkyrkas förskolor är särskilt uppmärksammade för. Undervisningen sker i många olika miljöer och rum som alla ska vara spännande och utmanande för barnen.

Vi satsar extra mycket på att utveckla förskolornas utomhusmiljöer. Många gårdar har fått sig en rejäl upprustning och vi strävar efter att skapa inbjudande, kreativa och flexibla utemiljöer. Förskolläraren Claudia Rodriguez på förskolan Ametisten menar att personalen på förskolan upplever att barnen blir mer fokuserade när undervisning sker utomhus. "De upplever miljön med alla sinnen och blir mer kreativa."

Pedagogik som förbereder för skolan

Ditt barn kommer att vistas i en trygg och pedagogisk lärmiljö som bidrar till ett livslångt lärande. Våra engagerade förskollärare och barnskötare gör allt för att ge ditt barn kunskap, trygghet och gemenskap. Barnen får barn möjlighet att utveckla förståelse för exempelvis matematik, teknik och naturvetenskap.

All undervisning sker under lekfulla former för att alla ska vilja lära sig så mycket som möjligt. Tillsammans skapar vi förutsättningarna för att ditt barn ska lyckas i förskolan och i hela sin skolgång.

Första åren avgörande för språkutvecklingen

I alla aktiviteter arbetar förskolepersonalen med att stärka barnens språkutveckling. De första åren i ditt barns liv är en viktig tid och avgörande för språkutvecklingen och inlärningen.

För att engagera och möta ditt barn arbetar vi med språk på olika sätt. Vi arbetar både med flerspråkighet, det vill säga att barnet pratar flera språk, vi arbetar med kroppsspråk där vi visar och pekar, vi använder bilder och även tecken i vår kommunikation.

Naturskolan – ett viktigt inslag

I Botkyrkas förskolor får ditt barn chans att bekanta sig med Naturskolan och äventyrspedagogiken. Äventyrspedagogik är ett lustfullt sätt att få in lek, rörelse och spänning i barnens lärande.

Naturskolan kommer ofta ut på besök till Botkyrkas förskolor och barnen får, tillsammans med pedagogerna, arbeta med olika uppgifter ute i naturen och möjlighet att uppleva naturen med alla sinnen.

Botkyrkas kulturella allemansrätt

Botkyrkas kulturella allemansrätt är en unik möjlighet för alla barn och elever i Botkyrkas förskolor och grundskolor.

Lärare bokar varje år kultur till sina barn och elever – vi har en kulturgaranti!

Läs mer om Botkyrkas kulturella allemansrätt

Har du barn mellan ett och fem år kan du ansöka om plats i förskolan.
Förskolans uppgift är att bedriva pedagogisk verksamhet som främjar barnens lärande och utveckling och ger ditt barn omsorg.

I förskolan varvas fri lek med planerade aktiviteter. Förskolan arbetar med språk, kultur, miljö och jämställdhet. Verksamheten dokumenteras och utvärderas så att du som vårdnadshavare kan följa den. Alla vårdnadshavare ska ha regelbundna utvecklingssamtal med personalen.

Förskolans pedagogiska verksamhet styrs av den nationella läroplanen och den värdegrund som beskrivs där och skollagen. Förskolor finns i kommunal och fristående regi.

Allmän förskola omfattar 15 timmar per vecka (525 timmar om året) och är avgiftsfri. Plats erbjuds från och med höstterminen det år barnet fyller tre år.

Allmän förskola bedrivs inom förskolan men följer grundskolans läsår. Det innebär att barnen i den allmänna förskolan är lediga under skollov. Ingen lunch serveras.

Botkyrka kommun är en av de kommuner som är ett finskt förvaltningsområde. I förvaltningsområden för nationella minoriteter finns det utökad rätt till förskola, helt eller delvis på minoritetsspråket.

Om ditt barn har finsk bakgrund erbjuder Botkyrkas förskoleverksamhet helt eller till väsentlig del på finska. Som vårdnadshavare tillfrågas du kring behov/önskemål om finsk förskolegrupp redan vid ansökningstillfället.

Om du önskar att ditt barn går på förskola där verksamhet finns på finska, ansöker du till förskolan Opalen och anger att du söker finsk språkgrupp.

I Tumba finns också en fristående svensk- och finskspråkig förskola som du kan söka till.

Senast uppdaterad:

Barnomsorg på webbkartan

Här kan du se alla Botkyrkas förskolor och familjedaghem på vår webbkarta. Du kan zooma in och ut på kartan. Klicka på en ikon i kartan för att se verksamhetens namn.

Senast uppdaterad: