Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Tumba 8:455

Nu prövas möjligheten att bygga 13 radhus på fastigheten Tumba 8:455.

Bakgrund

Detaljplan ”Förslag till stadsplan för området vid RÅDJURSVÄGEN, Skäcklinge, Tumba, Botkyrka kommun” (12-12) från 1986-12-17 gäller för området. Enligt stadsplanen får fastigheten bebyggas med fristående bostadshus om två våningar.

Fastigheten får bebyggas med högst en huvudbyggnad och en gårdsbyggnad om 200 kvm respektive 40 kvm byggnadsarea. Huvudbyggnad får innehålla högst två lägenheter. Minsta tomtstorlek är 1000 kvm. Högsta byggnadshöjd är 6 m för huvudbyggnad och 3 m för gårdsbyggnad. Vind får inte inredas. Huvudbyggnads tak ska utformas som sadeltak med taklutning på 22 grader. Taklutning för gårdsbyggnader får ges lägst 14 grader. Genomförandetiden för detaljplanen har gått ut.

Illustration

Förslaget

Förslaget innebär att den befintliga byggnaden rivs och att 13 radhus i två våningar med inredda vindar byggs på fastigheten. Fasaden är indragen från gatan för att ge plats för plantering, gemensamma parkering och infiltration av dagvatten. Huvudentréer till bostäderna kommer att ligga på östra sidan av husen.

Varje bostad planeras ha en byggnadsarea på ca 61 m2. Den högsta nockhöjd på radhusen planeras vara ca +60,0 meter. Taken på radhusbebyggelsen föreslås utformas som sadeltak och ges en lutning på 45 grader. Husen har förgårdsmark i öster och trädgårdar med altandäck i kvällssolläge i väster. Den nya bebyggelsen planeras få ett sammanhållet uttryck med en enhetlig färgsättning för att stärka identiteten i det nya området.

Vad händer nu?

Från 11 oktober 2021 till 1 november 2021 hölls samråd för förslaget. Nu sammanställer och besvarar kommunen de synpunkter som kommit in. Därefter bearbetar vi planförslaget.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning_samråd.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2022-08-02 08.50
Plankarta-samråd_A3-L.pdf Pdf, 385.9 kB. 385.9 kB 2022-08-02 08.50

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planarkitekt
Marina Pavlova
marina.pavlova@botkyrka.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen

sbf@botkyrka.se

Planprocess och handlingar

Det här är klart

Uppdrag

Samråd


Här är vi nu

Granskning


Kvar att göra

Antagande

Laga kraft

Så går det till

Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Så går det till att ta fram en detaljplan

Senast uppdaterad: