Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Hållbar utveckling

Botkyrka kommun styrs utifrån dokumentet Ett Hållbart Botkyrka som beskriver kommunens hållbarhetsutmaningar och har ett generationsperspektiv på 30 år.

Botkyrkas utmaningar för "Ett hållbart Botkyrka" har uppdaterats av en tvärpolitisk arbetsgrupp (bestående av socialdemokraterna, centern, liberalerna, miljöpartiet, moderaterna och vänsterpartiet). De består av sex mål som ska uppnås inom en generation. Önskvärda resultat och mätbara mål formuleras i mål och budget med flerårsplan.

Mål att nå upp till

Utmaningarna består av sex mål som ska uppnås inom en generation och riktar in sig på det vi som kommun kan påverka i positiv riktning i det arbete vi utför till vardags, både praktiskt och strategiskt.

De pekar ut riktningen för kommunen, men inte hur det ska ske. Synen på hur utmaningarna ska lösas skiljer mellan olika politiska partier, men de är överens om vad kommunen behöver fokusera på.

Utifrån det dokumentet formulerar sedan kommunstyrelsen mål som ger en riktning de närmaste fyra åren (mål och budget med flerårsplan).

Vägen mot ett hållbart Botkyrka

"Ett hållbart Botkyrka" är en del av hur vi styr mot ett hållbart Botkyrka. För att veta om vi är på rätt väg görs årligen uppföljningar i arbetet. Uppföljningen sker bland annat i kommunens årsredovisning. Vi jobbar utifrån två tidsaspekter: Det långa generationsperspektivet och den utmaning som finns här och nu.

Inom ramen för ett hållbart Botkyrka arbetar kommunen med ett antal frågor:

 • Folkhälsa

  Kommunen arbetar på flera sätt för att skapa förutsättningar för en bra hälsa, bland annat genom tillgång till bra utbildning och skolmiljö, trygga bostadsförhållanden och arbete.

 • Tillgänglighet och funktionsrätt

  Kommunens arbete med tillgänglighet fokuserar på ökat självbestämmande och ökad självständighet. Vid individuella stöd och insatser utgår vi alltid från personens behov, vilja och önskemål.

 • Jämlikhet

  Jämlikhet betyder att du, oavsett vem du är, har samma möjligheter som alla andra att må bra och ha tillgång till dina grundläggande rättigheter.

 • Nationella minoriteter

  Kommunens förpliktelser gentemot dig som tillhör en nationell minoritet. Här hittar du information om kommunens verksamheter på finska.

 • Kansalliset vähemmistöt ja vähemmistökielet

  Identifioitko itsesi ruotsinsuomalaiseksi, juutalaiseksi, romaniksi, saamelaiseksi tai tornionlaaksolaiseksi? Siinä tapauksessa Ruotsin kunnilla ja viranomaisilla on erityisiä velvollisuuksia sinua kohtaan vähemmistölain eli kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä annetun lain (2009:724) nojalla.

 • Samverkan med idéburna organisationer

  Kommunens samverkan med föreningar, organisationer, stiftelser och socialt arbetsintegrerade företag.

 • Barnrätt

  Kommunen arbetar med att stärka barnrättsarbetet och implementera barnkonventionen i kommunens alla verksamheter.

 • Interkulturalitet

  Botkyrka har en interkulturell strategi som utgår från svensk lagstiftning och FN:s konventioner om mänskliga rättigheter.