Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Detaljplan för Rikstens företagspark del 2

Nu pågår granskning av detaljplan för Rikstens företagspark del 2. Detaljplanen syftar till att skapa etableringsklar mark för verksamhetsändamål.

Karta

Bakgrund

Planområdet är beläget i Tullinge, söder om Grödingebanan, norr om Rikstens friluftsstad.

År 2005 upprättades ett planprogram för hela Rikstens företagspark. 2007 fick samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för den del av programområdet som ligger öster om Pålamalmsvägen (del l). Detaljplan för del 2 innehåller ungefär 15 ha tomtmark. Totalt kan området komma att omfatta omkring 22 ha tomtmark för verksamhetsändamål. Rikstens företagspark kommer full utbyggt bidra med många arbetstillfällen i Rikstens friluftsstad och kommunen.

All mark inom planområdet ägs av Botkyrka kommun.

Från den 13 februari 2023 till 12 mars 2023 hölls samråd för förslaget. Därefter har förslaget bearbetats utifrån de synpunkter som kommit in. Nu är förslaget på granskning, se "Vad händer nu?".

Särskilt beslut

Kommunen har bedömt att planförslagets genomförande inte innebär någon betydande miljöpåverkan. Under rubriken ”Samrådshandlingar” kan du läsa Undersökningen som är underlag för det särskilda beslutet.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande.

Vad händer nu?

Från den 8 januari 2024 till den 29 januari 2024 granskades förslaget. Nu sammanställer vi de synpunkter som kommit in i ett granskningsutlåtande. Om inga större förändringar av förslaget behöver göras till följd av synpunkterna kommer förslaget kunna antas av kommunfullmäktige.

Granskningshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2023-12-29 12.07
Planbeskrivning.pdf Pdf, 2.4 MB. 2.4 MB 2023-12-29 12.07
Samrådsredogörelse.pdf Pdf, 126.2 kB. 126.2 kB 2023-12-29 12.07
Illustrationsplan.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2023-12-29 12.07
Gestaltningsprogram.pdf Pdf, 43.8 MB. 43.8 MB 2023-12-29 12.07

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PM berg.pdf Pdf, 4.9 MB. 4.9 MB 2023-12-29 12.08
PM Grön sköldmossa.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2023-12-29 12.08
Dagvattenutredning uppdaterad.pdf Pdf, 11.4 MB. 11.4 MB 2023-12-29 12.08

Samrådshandlingar

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planarktiekt
Felicia Sellgren
sbf@botkyrka.se

Så går det till

Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Så går det till att ta fram en detaljplan

Planprocessen

Här är vi nu

Uppdrag

Samråd

Granskning

 

Kvar att göra

Antagande

Laga kraft

Senast uppdaterad: