Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Detaljplan för Rikstens företagspark del 2

Detaljplanen syftar till att skapa etableringsklar mark för verksamhetsändamål.

Karta

Bakgrund

Planområdet är beläget i Tullinge, söder om Grödingebanan, norr om Rikstens friluftsstad.

År 2005 upprättades ett planprogram för hela Rikstens företagspark. 2007 fick samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för den del av programområdet som ligger öster om Pålamalmsvägen (del l). Detaljplan för del 2 innehåller ungefär 15 ha tomtmark. Totalt kan området komma att omfatta omkring 22 ha tomtmark för verksamhetsändamål. Rikstens företagspark kommer full utbyggt bidra med många arbetstillfällen i Rikstens friluftsstad och kommunen.

All mark inom planområdet ägs av Botkyrka kommun.

Särskilt beslut

Kommunen har bedömt att planförslagets genomförande inte innebär någon betydande miljöpåverkan. Under rubriken ”Samrådshandlingar” kan du läsa Undersökningen som är underlag för det särskilda beslutet.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande.

Vad händer nu?

Från den 13 februari 2023 till 12 mars 2023 hölls samråd för förslaget. Nu sammanställer och besvarar kommunen de synpunkter som kommit in. Därefter bearbetar vi planförslaget.

Samrådshandlingar

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planarktiekt
David Jones
david.jones@botkyrka.se

Så går det till

Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Så går det till att ta fram en detaljplan

Planprocessen

Här är vi nu

Uppdrag

Samråd

 

Kvar att göra

Granskning

Antagande

Laga kraft

Senast uppdaterad: