Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Strukturplan Storvreten

Storvreten i Tumba byggdes för ungefär 50 år sedan. Nu är området i behov av förnyelse med möjlighet till fler nybyggda bostäder, upprustning, mer service och fler butiker och affärslokaler.

Kommunfullmäktige beslutade år 2017 om en så kallad strukturplan som visar vägen mot en långsiktig utveckling av området. Planen handlar inte bara om bostäder. Den pekar också ut platser där verksamheter, service och andra mötesplatser skulle kunna byggas. Strukturplanen är ett underlag för kommande detaljplanering i området.

Kulle med stig och ett hyreshus i bakgrunden.

Strukturplanen för Storvreten sträcker sig fram till år 2040.

Sammanfattning av planen

  • Komplettera den befintliga bebyggelsen med 2 000–2 500 bostäder fram till år 2040.
  • Förtätningen sker till största delen längs de gator som finns i dag och bara ett fåtal nya bilvägar tillkommer.
  • Cykelvägar byggs längs Storvretsvägen, Harbrovägen och Odlingsvägen.
  • Nuvarande gångvägar bevaras men nya gångvägar tillkommer längs Harbrovägen, Storvretsvägen och genom ny bebyggelse.
  • Grönstråken ska vara attraktiva, trygga och länka samman olika delar inom stadsdelen och stärka kopplingen mot Skäcklinge, Tumba centrum och Dalvägen.
  • Det ska finnas en grön entré från Storvreten till Lida.
  • Nuvarande centrum är tänkt utvecklas till en social mötesplats.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: