Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Södra Hamradalen - planprogram

Nu prövas möjligheten att bygga verksamheter, bostäder och service ett stenkast från Tumba station. Programmet syftar till att ange mål och utgångspunkter för att underlätta detaljplanarbetet.

Förslaget

I programarbetet klarläggs de planmässiga förutsättningarna och en avvägning görs mellan allmänna och enskilda intressen. Programmet ska innehålla ett gestaltningsförslag som kan stå till grund för det fortsatta planarbetet. Gestaltningsförslaget behöver visa

  • hur området kan kopplas till omgivningen över Hågelbyleden, järnvägen och Huddingevägen
  • hur ny bebyggelse kan möta Tumba station och centrala delar i Tumba
  • hur mötet mellan stad och land ska värnas och bli bättre
  • hur Hågelbyledens sträcka vid Södra Hamradalen kan utvecklas för att möta en mer urban miljö i framtiden
  • hur de befintliga verksamheterna kan integreras med bostäder
  • hur områdes behov av park, skola och förskola och eventuellt annan kommunal service kan tillgodoses i området
  • hur jordbruksindustri kan fortsätta att existera med tillkommande bostadsbebyggelse och hur landskapets öppna karaktär kan värnas
  • hur avståndet till samhällsviktiga funktioner kan utformas.

Bakgrund

Fastighetsägaren till Tumba 7:150, Profi Fastigheter, vill att markanvändningen i nuvarande detaljplan ändras för att möjliggöra en utveckling av en levande stadsdel med verksamheter, bostäder och service. Fastighetsägarens ambition är att verksamheterna som finns i området i huvudsak ska vara kvar och att området ges möjlighet att kunna kompletteras med ytterligare verksamheter, såsom kontor, institutioner, högre utbildning, mm. Vidare avses området kompletteras med bostäder i varierande upplåtelseformer. Inom området ska det även tillkomma olika former av service till boende och verksamma inom området.

Vad händer nu?

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick programuppdraget den 21 januari 2019 och kommunen tar nu fram ett förslag till programmet. Längre fram i processen kommer förslaget att ställas ut, och det blir då möjligt att lämna synpunkter.


Översiktsbild över området Hamraåsen.

Översiktsbild över området. Fastighetsägarens ambition är att verksamheterna som finns i området i huvudsak ska vara kvar och att området ges möjlighet att kunna kompletteras med ytterligare verksamheter.

Planprocess

Här är vi nu

Uppdrag


Kvar att göra

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Senast uppdaterad:

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

sbf@botkyrka.se

Senast uppdaterad: