Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Rikstens friluftsstad del 4

Den fjärde utbyggnadsetappen av Rikstens friluftsstad innebär totalt cirka 600 nya bostäder med blandad bebyggelse, en förskola med plats för 180 barn samt en kvarterspark.

Karta över området.

För större delen av området ges möjlighet för byggnation av friliggande enbostadshus, radhus, parhus, kedjehus alternativt flerbostadshus.

Detaljplanen är flexibel och reglerar inte var de olika hustyperna kan byggas, bortsett från flerbostadshus som är placerade mot Pålamalmsvägen och på vissa kvarter söder om Hanvedens Allé. För att minimera utfarterna på Hanvedens allés norra och södra sida där trädallé ska finnas har antalet utfarter reglerats i planbestämmelse, detta för att åstadkomma en sammanhängande trädplantering på dessa sidor av gatan.

Detaljplanen antogs av  kommunfullmäktige den 31 maj 2018.

I januari 2023 startade verksamheten i den nya förskolan Vega och i juni samma år invigdes lekplatsen Vega.

Byggnation av gång- och cykelbanor samt busshållplats inom planområdet pågår. SL-buss 721 samt 721x kommer förlängas och vid tidtabellsskifte i december 2023 börja trafikera på del av Friluftsvägen samt längs med hela Hanvedens allé.


Vad händer nu?

Byggnation av gång- och cykelbanor samt busshållplats inom planområdet pågår. Gång- och cykelbana längs hela Hanvedens allé beräknas stå klar till årsskiftet 2023/2024. SL-buss 721 samt 721x kommer förlängas och vid tidtabellsskifte i december 2023 börja trafikera på del av Friluftsvägen samt längs med hela Hanvedens allé.

Byggnation av gator och VA för den sista etappen pågår inom planområdet.

Hösten 2023 är cirka 220 bostäder färdigbyggda. Byggnation av 45 bostäder pågår och beräknas stå inflyttningsklara före årsskiftet 2024/25.

Under hösten 2023 påbörjas byggnation av ytterligare 110 bostäder.Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: