Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Utterkalven dagvattendamm

Botkyrka kommun anlägger en dagvattendamm för att rena det dagvatten som når Utterkalven i Uttran.

Projektet ingår i Botkyrka kommuns åtgärdsprogram för att uppnå bättre ekologisk status i kommunens sjöar.

Utterkalven är en sjö som har problem med övergödning, vilket bland annat orsakar algblomning. Att anlägga en dagvattendamm är ett bra sätt att rena dagvattnet från näringsämnen, såsom kväve och fosfor samt en del tungmetaller, innan det släpps ut i våra sjöar. Dagvattendammar har även andra fördelar, till exempel kan här komma att finnas en mångfald av växt- och djurarter. De kan dessutom bidra till trivsamma miljöer för rekreation och lärande om hur naturen kan rena dagvatten innan det når våra sjöar.

Om projektet

Projektet projekteras av kommunens ramavtalsleverantör Norconsult. Den föreslagna ytan för dammen är belägen intill ett grönområde i sluttningen av en längre backe vid Vattravägen/Lavretsvägen (se bilden). Vid sidan av backen ligger en ravin i vilken dagvattnet från uppströms liggande områden rinner igenom. Ravinen avslutas med en inhägnad slamfälla som fångar upp grövre sediment och förhindrar löv, grenar och annat skräp att nå ut på ledningsnätet och vidare i sjön. Den nya dammen ansluter till denna slamfälla för ytterligare rening av dagvattnet innan det förs ut på ledningsnätet. Utöver den tekniska anläggningen har kommunen för avsikt att placera ut ett antal parkbänkar i anslutning till dammen. Dammen ska byggas så att den inte påverkar områdets rekreativa värden, så som till exempel midsommarfirande om sommaren och pulkaåkning på vintern. Projektet har varit aktuellt sedan 2018 och hade en färdig utformning 2020. Sedan dess har förslaget arbetats om för att bättre anpassas för platsen rekreativa värden. Flertalet alternativa platser har undersökts, men dessa har av olika anledningar inte varit lämpliga. Det beror bland annat på grundvattenförhållanden och att det ska finnas tillräcklig yta för att inrymma dammen. För mer information om dammen uppbyggnad och funktionalitet, kontakta ansvarig projektledare.

Vad händer nu?

Kommunen har färdigställt bygghandlingar och handlat upp entreprenör för genomförande.

Arbetet har påbörjats i april 2024 och dammen planeras bli klar sista kvartalet 2024.

Utförandeentreprenad: Järfälla VA- & Byggentreprenad

Visionsbild över den färdiga lösningen.

Visionsbild över den färdiga lösningen.

Senast uppdaterad:

Kontakt

VA-projektledare
Jonathan Adut
jonathan.adut@botkyrka.se

Relaterad information

Vad är dagvatten?
Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner från till exempel tak, vägar och parkeringsplatser. Här kan du läsa mer om dagvatten.

Botkyrkas blå värden
Vattenprogram för Botkyrka kommun syftar till att skapa samsyn och samordna kommunens arbete med vatten.
Botkyrka kommun - blå värden

Senast uppdaterad: