Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Kamerabevakning

Botkyrka kommun arbetar aktivt mot skadegörelse, brott och andra problem i våra miljöer. Kamerabevakning är en del av säkerhetsarbetet. Syftet är att förebygga och förhindra allvarliga incidenter samt bidra till en trygg miljö för våra medborgare.

Enligt kamerabevakningslagen (2018:1200) och dataskyddsförordningen (GDPR) får kamerabevakning bedrivas när det finns laglig grund för detta.

För kamerabevakning av platser dit allmänheten har tillträde krävs även ett tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), till exempel vid kamerabevakning av en skolgård.

Skollagen (2011:800) ställer krav på att skolmiljön präglas av trygghet. Den lagliga grunden för kamerabevakning i skolan följer således av en rättslig förpliktelse.

Vid kamerabevakning ska övervakningsintresset vara större än integritetsintresset. Det betyder att aktuell nämnd och förvaltning ska väga sina behov och intressen mot det intrång i den enskildes personliga integritet som kamerabevakningen innebär. Det kan exempelvis handla om att öka säkerheten och tryggheten i skolmiljön eller att skolans lokaler haft problem med återkommande skadegörelse. En intresseavvägning ska finnas dokumenterad på respektive skola.

Frågor och svar

Var sitter kamerorna?

Utifrån intresseavvägning och behov kan kameror placeras inomhus, utomhus eller i kombination.

Vem har tillgång till bildmaterialet?

Endast ett fåtal behöriga medarbetare har tillgång till det inspelade materialet. Inspelningarna lagras på Botkyrka kommuns egna servrar, skyddade mot intrång och obehörig tillgång till uppgifterna. Inspelningarna från kamerorna sparas i normalfallet i 120 timmar. Om en händelse inträffar där inspelningen behövs kan en viss frekvens sparas längre. Ljud kan inte tas upp i kamerabevakningen.

Kan bildmaterialet lämnas ut till andra?

Inspelat bildmaterial omfattas av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Det innebär att material från kamerabevakning kan sekretessbeläggas. Bildmaterial kan lämnas till vissa myndigheter, exempelvis Polisen, vid misstanke om brott.

Jag har frågor om kamerabevakningen i skolan, vem kan jag kontakta?

Du vänder dig i första hand till verksamheten (till exempel skolans rektor) med dina frågor.

Respektive nämnd i Botkyrka kommun är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter vid kamerabevakning på skola eller verksamhet. Här hittar du bland annat kontaktuppgifter till dataskyddsombuden som är personuppgiftsansvariga.

Behandling av personuppgifter i Botkyrka kommun.

Vilka är mina rättigheter?

Du har rätt att få information om hur nämnden behandlar dina personuppgifter. Du kan även begära rättelse och radering av dina personuppgifter. Du kan även lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndigheten för behandling av personuppgifter.

Vart ska jag höra av mig om jag har synpunkter?

Vänd dig direkt till skolan/verksamheten eller nämndens dataskyddsombud om du har synpunkter eller klagomål på hanteringen av kameraövervakningen.

Senast uppdaterad:

Länkar

Dina rättigheter
Läs mer på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida (GDPR och kameralagen).
Dina rättigheter enligt GDPR | IMY


Behandling av personuppgifter
Här hittar du bland annat information om personuppgiftsansvariga och dataskyddsombud i Botkyrka kommun.

Behandling av personuppgifter i Botkyrka kommun.

Senast uppdaterad: