Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Södra Kärsby

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för en skolbyggnad och föreningsbyggnad i anslutning till Kärsby idrottsplats i sydvästra Norsborg. Samråd var mellan den 20 juni-28 juli 2023. Nu pågar granskning av detaljplanen.

Detaljplaneförslaget

Detaljplanen medger en ny skolbyggnad med tillhörande skolgård i det nordvästra hörnet av planområdet som regleras för att kunna uppföras till en höjd av 12 meter med ett sadeltak. Söder om detta medges en föreningsbyggnad, kallad besöksanläggning i detaljplanen, i liknande höjd och med ett något flackare sadeltak. Personal- och besöksparkering anläggs söder om den nya bebyggelsen och samnyttjas av skola och besöksanläggningen. 

I och med tillkommande bebyggelse medger detaljplanen ett större vägområde för en bättre trafiksituation med ordentligt infartsväg för fordon, en separat gång- och cykelbana samt plats för buskar och träd.

Befintlig parkering för idrottsområdet kvarstår men ingår i detaljplanen och planläggs i samma syfte som tidigare detaljplan.

Särskilt beslut

Kommunen har bedömt att planförslagets genomförande inte innebär någon betydande miljöpåverkan Under rubriken ”Samrådshandlingar” kan du läsa Undersökningen som är underlag för det särskilda beslutet.

Vad händer nu?

Från den 21 november till 12 december 2023 pågår granskning av planförslaget.

Förslaget ställs ut i kommunhuset på Munkhättevägen 45 i Tumba, på plan 2. Under rubriken "Granskningshandlingar" kan du hitta mer information om projektet.

Tyck till

Skicka dina synpunkter till sbf@botkyrka.se eller vår postadress:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Botkyrka kommun
147 85 Tumba

Vi behöver ditt yttrande senast den 12 december 2023. Sakägare som under samrådstiden eller granskningstiden framför skriftliga synpunkter som inte blir tillgodosedda har rätt att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

När du skickar in synpunkter till oss blir de offentlig handling.
De personuppgifter du lämnar hanterar vi enligt EU:s dataskyddsförordning, GDPR.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Projektledare
Simon Aspenberg
simon.aspenberg@botkyrka.se

Planarkitekt
Erik Åkesson
erik.akesson@botkyrka.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
sbf@botkyrka.se

Senast uppdaterad: