Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Södra Kärsby

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för en skolbyggnad och föreningsbyggnad i anslutning till Kärsby idrottsplats i sydvästra Norsborg.

  • Samråd var från 20 juni till 28 juli 2023.
  • Första granskning var från 21 november till 12 december 2023.
  • Granskning 2 av detaljplanen var från 19 februari till och med 6 mars 2024.

Detaljplaneförslaget

Detaljplanen medger en ny skolbyggnad med tillhörande skolgård i det nordvästra hörnet av planområdet som regleras för att kunna uppföras till en höjd av 12 meter med ett sadeltak. Söder om detta medges en föreningsbyggnad, kallad besöksanläggning i detaljplanen, i liknande höjd och med ett något flackare sadeltak. Personal- och besöksparkering anläggs söder om den nya bebyggelsen och samnyttjas av skola och besöksanläggningen.

I och med tillkommande bebyggelse medger detaljplanen ett större vägområde för en bättre trafiksituation med ordentligt infartsväg för fordon, en separat gång- och cykelbana samt plats för buskar och träd. Befintlig parkering för idrottsområdet kvarstår men ingår i detaljplanen.

Särskilt beslut

Kommunen har bedömt att planförslagets genomförande inte innebär någon betydande miljöpåverkan Under rubriken ”Samrådshandlingar” kan du läsa Undersökningen som är underlag för det särskilda beslutet.

Vad händer nu?

Granskning 2 av detaljplanen var från 19 februari 2024 till och med 6 mars 2024. Nu sammanställer vi de synpunkter som kommit in i ett granskningsutlåtande. Om inga större förändringar av förslaget behöver göras till följd av synpunkterna kommer förslaget kunna antas av kommunfullmäktige.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Projektledare
Simon Aspenberg
simon.aspenberg@botkyrka.se

Planarkitekt
Erik Åkesson
erik.akesson@botkyrka.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
sbf@botkyrka.se

Senast uppdaterad: