Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Dagvattendammar i Bremora

Dagvattendammarna i Bremora planeras att anläggas vid yta A och B. Yta C ingår inte längre i detta projekt.Förstora bilden

Dagvattendammarna i Bremora planeras att anläggas vid yta A och B. Yta C ingår inte längre i projektet.

Botkyrka kommun anlägger två dagvattendammar för att uppnå bättre ekologisk status i Malmsjön. Projektet startar med undersökningar hösten 2022 och dagvattendammarna planeras bli klara 2025.

Projektet ingår i Botkyrka kommuns satsning för att uppnå bättre ekologisk status i kommunens sjöar. Recipient för dagvatten från området är Malmsjön. Malmsjön tillhör distriktet Norra Östersjöns kustområde och Kagghamraåns avrinningsområde för dagvatten. Sjön har haft problem med fosforbelastning. Under 2019 genomförde kommunen en förstudie för att ta fram lämpliga platser för dagvattendammen. Förstudien pekade på två lämpliga platser.

Dagvattendammarna kommer att ligga intill Bremoravägen i Vårsta.

Vad händer nu?

En geoteknisk utredning ska utföras före anläggandet av dagvattenanläggningar för att bland annat säkerställa jordart, utbredning och erosionsrisk. Efter detta är utfört och analyserat så kan projektering av dammarna påbörjas.

Tidplan

Undersökningar 2022
Projektering 2023
Produktion 2024-2025
Slutbesiktning 2025

Avrinningsområde för dagvatten som ska nå dammarna före utlopp i Malmsjön.Förstora bilden

Avrinningsområde för dagvatten som ska nå dammarna före utlopp i Malmsjön.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Projektledare

Jonathan Adut

jonathan.adut@botkyrka.se

Senast uppdaterad: