Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Valinformation till politiska partier

Här hittar du som representerar ett politiskt parti information gällande valet.

Valnämnden är lokal valmyndighet

Valnämnden är lokal valmyndighet och ytterst ansvarig för allmänna val i Botkyrka kommun. Valnämnden utser ordförande och vice ordförande i samtliga valdistrikt. De ansvarar för arbetet i vallokalerna.

Valsedlar

Valkansliet kommer att uppdatera denna sida med information om tid och plats för inlämning av valsedlar under 2024. Vid frågor, vänligen kontakta val@botkyrka.se.

Valsedlar som inte lämnas in i tid för att hanteras inom ramen för den centrala valsedelsdistributionen ansvarar partierna själva för att distribuera till röstmottagningsställena. Observera att valsedlarna då ska lämnas över till röstmottagarna som i sin tur ansvarar för att placera valsedlarna i valsedelställ.

Politisk propaganda i anslutning till en val- eller förtidsröstningslokal

Lokaler som används för röstning i samband med allmänna val i Sverige ska vara neutrala och fria från politisk propaganda. Detta regleras i 8 kap. 3 § vallagen (2005:837) som fastställer att det, på ett röstmottagningsställe eller i ett utrymme intill detta, inte får förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val.

För att säkerställa att ingen politisk propaganda förekommer i eller intill röstmottagningsställena har valnämnden i Botkyrka beslutat om en fredad zon. En fredad zon är ett utrymme utanför en lokal som används för röstning där ingen form av politisk propaganda är tillåten.

I enlighet med valnämndens beslut 2023-11-13 ska samtliga skol- och förskolegårdar där det finns vallokaler vara fria från politisk propaganda under valdagen. För övriga val- och förtidsröstningslokaler gäller en fredad zon på 15 meter utanför lokalen.

Beslutet avser inte traditionell valsedelsutdelning utanför röstmottagningsställen, som fortsatt är tillåten.

Valaffischer

Valnämnden i Botkyrka är inte involverad i partiernas valaffischering. Politiska partier som vill sätta upp valaffischer behöver följa regelverk om affischering. Utom detaljplanelagt område är det länsstyrelsen som beslutar om medgivande. För allmän plats krävs tillstånd av polisen. Kommunen ansvarar för tillstånd gällande affischering inom detaljplanelagt område.

Bemanning i valdistrikt

Om du är politiskt aktiv ska du inte arbeta som röstmottagare eller hantera röster. Se valnämndens beslut från 2023-09-11 om riktlinjer för röstmottagare samt Valmyndighetens ställningstagande om krav på saklighet och opartiskhet hos röstmottagare och rösträknare m.fl.

Senast uppdaterad:

Flera skyltar med reklam för olika politiska partier på en gräsmatta.

Har du frågor om vad som gäller för politiska partier i EU-valet?

Om du, som representant för ett politiskt parti, har frågor om genomförandet av EU-valet ska du kontakta Valmyndigheten: val.se

Senast uppdaterad: