Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Valinformation till politiska partier

Här hittar du som representerar ett politiskt parti information gällande valet.

Valnämnden är lokal valmyndighet

Valnämnden är lokal valmyndighet och ytterst ansvarig för allmänna val i Botkyrka kommun. Valnämnden utser ordförande och vice ordförande i samtliga valdistrikt. De ansvarar för arbetet i vallokalerna.

Valsedlar

De partier som vid något av de två senaste valen till Europaparlamentet har fått mer än en procent av rösterna i hela landet har lagstadgad rätt att få sina valsedlar upptryckta och utlagda av valnämnden om de begär det. Dessa levereras av valmyndigheten till Valnämnden, som ansvarar för att dessa valsedlar finns tillgängliga i samtliga val- och förtidsröstningslokaler.

Utöver detta erbjuder valnämnden de partier som inte uppfyller ovanstående krav att ta emot och distribuera partiets valsedlar förutsatt att:

  • Partiet har anmält deltagande i Europaparlamentsvalet 2024.
  • Partiet lämnar in sina valsedlar till valnämnden på utsatt tid och plats.

Läs mer i valnämndens beslut ”Distribution av valsedlar till val- och förtidsröstningslokaler vid val till Europaparlamentet 2024”.

Måndag den 6 maj klockan 07.30-18.00 kan partier lämna sina valsedlar vid kommunhusets entré på Hans Stahles väg 13 i Tumba. Dessa tas emot av valnämnden och kommer att fördelas ut till samtliga val- och förtidsröstningslokaler. Partier får max lämna in 46 000 valsedlar, enligt rekommendation från Valmyndigheten.

Ta med dokument som styrker att partiet är anmält till valet.

  • Partier som inte lämnar in valsedlar i tid ansvarar själva för att distribuera ut valsedlar till kommunens val- och förtidsröstningslokaler.
  • Partier som endast vill få sina valsedlar utlagda i vissa val- och förtidsröstningslokaler ansvarar själva för att distribuera valsedlar dit.

Valnämnden i Botkyrka kommun ansvarar inte för att informera partier om behov av påfyllning av valsedlar i val- och förtidsröstningslokaler.

Partier kan alltid välja att själva distribuera sina valsedlar till val- och förtidsröstningslokaler. Partierna ska då ha med ett dokument som styrker att de deltar i Europaparlamentsvalet 2024 och överlämna valsedlar till röstmottagarna i lokalen. Det är valnämnden som ansvarar för att lägga ut valsedlarna på en avskärmad plats för valsedlar på röstmottagningsstället, i praktiken sker det genom röstmottagarna som arbetar i lokalen. Partirepresentanter har rätt att kontrollera ordningen i valsedelställen men först måste röstmottagarna få göra en bedömning om när det fungerar så att det inte påverkar väljarflödet till lokalen.

Det är strikt förbjudet att bära partisymboler i en val- eller förtidsröstningslokal.

 

På Valmyndighetens rekommendation så kommer alla valsedlar placeras i bokstavsordning utifrån de partibeteckningar partierna deltar under. Blanka valsedlar kommer stå väl synliga nedanför övriga valsedlar i valsedelstället. För att det ska vara lätt för väljaren att hitta bland valsedlarna kommer valsedlarna presenteras på samma sätt i alla val- och förtidsröstningslokaler. Läs mer i valnämndens beslut ”Placering av valsedlar vid val till Europaparlamentet 2024”.

Förbud mot politisk propaganda i anslutning till en val- eller förtidsröstningslokal

Lokaler som används för röstning i samband med allmänna val i Sverige ska vara neutrala och fria från politisk propaganda. Detta regleras i 8 kap. 3 § vallagen (2005:837) som fastställer att det, på ett röstmottagningsställe eller i ett utrymme intill detta, inte får förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val.

Valnämnden i Botkyrka har beslutat om en fredad zon för val- och förtidsröstningslokaler. En fredad zon är ett utrymme utanför en lokal som används för röstning där ingen form av politisk propaganda är tillåten.

  • Samtliga skol- och förskolegårdar där det finns vallokaler ska vara fria från politisk propaganda under valdagen.
  • För andra val- och förtidsröstningslokaler gäller fredad zon på 15 meter utanför lokalen. Detta gäller under hela förtidsröstningsperioden, 22 maj-9

Beslutet avser inte traditionell valsedelsutdelning utanför val- och förtidsröstningslokaler, som fortsatt är tillåten. Partifunktionärer med banderoller eller annan klädsel eller utrustning som är partipolitisk får dock inte uppehålla sig på val- och förtidsröstningslokaler eller i anslutande utrymme. Om partifunktionärer ska gå in sådana lokaler måste de ta av sig banderoller och liknande.

Valaffischer

Valnämnden i Botkyrka är inte involverad i partiernas valaffischering. Politiska partier som vill sätta upp valaffischer behöver följa regelverk om affischering. Utom detaljplanelagt område är det länsstyrelsen som beslutar om medgivande. För allmän plats krävs tillstånd av polisen. Kommunen ansvarar för tillstånd gällande affischering inom detaljplanelagt område.

Bemanning i valdistrikt

Om du är politiskt aktiv ska du inte arbeta som röstmottagare eller hantera röster. Se valnämndens beslut från 2023-09-11 om riktlinjer för röstmottagare samt Valmyndighetens ställningstagande om krav på saklighet och opartiskhet hos röstmottagare och rösträknare m.fl.

Senast uppdaterad:

Flera skyltar med reklam för olika politiska partier på en gräsmatta.

Har du frågor om vad som gäller för politiska partier i EU-valet?

Om du, som representant för ett politiskt parti, har frågor om genomförandet av EU-valet ska du kontakta Valmyndigheten: val.se

Senast uppdaterad: