Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Grönytor i stadsmiljö

Vi är många som söker oss till tätorterna. Detta bidrar till stadsutveckling, samtidigt som det medför stora samhällsutmaningar. De ytor som utvecklas för bebyggelse behöver hantera en helhet, där de gröna strukturerna ingår som en viktig del.

Inom kommunens befintliga styrdokument finns inga fördjupningar om den tätortsnära grönskan eller hur den ska utvecklas. Samtidigt är det inom tätorterna som översiktsplanen påvisar att de största förändringarna ska ske. Grönstrukturprogrammet har därmed fokus på den gröna strukturen i och runt tätorterna.

Illustration, grönska, pendeltåg, hus

Ansvarsfull markanvändning

Gröna ytor kan vara kostsamma och ibland omöjliga att återskapa. Inom programmet är de gröna värdena samordnade och prioriterade för en ansvarsfull markanvändning. Botkyrkas grönområden ska erbjuda tillåtande platser där människor kan mötas och där ekosystemen är välfungerande.

Ekosystemtjänsterna utför flera livsviktiga uppgifter som vi människor inte klarar oss utan, som till exempel växternas fotosyntes, upptag av växthusgaser, insekternas pollinering och våtmarkernas rening av vatten. Våra grönområden spelar också en viktig roll i arbetet med att bromsa in klimatförändringarna och för att minska effekterna av dessa.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: