Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Upprustning av Fittja torg

Tecknad vy av Fittja torg enligt förslaget för hur det ska se ut.

Fittja torg ska rustas upp. Vattenlek, vackra naturmaterial och lekfulla sittplatser är några av de delar som planeras på det upprustade torget. Förslaget är framtaget i nära samverkan mellan kommunen, polisen, trafikförvaltningen Region Stockholm, Kungsvåningen och Botkyrkabyggen och är en viktig del i det gemensamma arbetet för att öka tryggheten och trivseln i Fittja centrum.

Samverkansorganisationen tog inledningsvis fram ett program för hur torget ska utvecklas. Målsättningen är att Fittja torg ska vara en trygg plats för alla, oavsett om man är boende eller arbetande i Fittja, på tillfälligt besök eller genomfart. Torget ska inge en positiv känsla där det ska vara enkelt att känna sig välkommen på alla dygnets timmar.

Attraktiv, inbjudande och tillgänglig

Torget ska bjuda in till att stanna upp, särskilt kvinnor, äldre, familjer och barn ska ges anledning att befinna sig där under en längre tid. För det krävs att den fysiska utformningen upplevs som attraktiv, inbjudande och tillgänglig samt att platsen programmeras med angelägna verksamheter och aktiviteter.

Det ska vara tryggt och enkelt att röra sig mellan torgets olika delar samt till platser som ansluter till torget. Torget ska erbjuda något unikt i relation till närliggande offentliga rum men samtidigt bidra till att skapa Fittja som helhet. Kollektivtrafik och personbilar ska vara tydlig separerade från platsen som är till för fotgängare. Torget ska behållas öppet och överblickbart med goda möjligheter att orientera sig på platsen.

Upprustningsförslaget

Tre landskapsarkitektteam tog under hösten 2021 fram gestaltningsförslag med sin vision för hur torget kan utvecklas i enlighet med programmet. Samverkansorganisationen och kommunen utvärderade förslagen för att se vilket som bäst svarar upp mot målsättningarna för torget. Utvärderingen har gjorts i flera delar: god gestaltning, förutsättningar för ökad trygghet, säkerhet och funktionalitet samt tekniska krav såsom trafik, förvaltning, belysning och dagvattenhantering har beaktats.

Det förslag som kommer att utvecklas vidare är framtaget av Nivå landskapsarkitektur och heter ”Där vi möts!” och innehåller bland annat vattenlek, färgglada sittplatser och skira träd.

Vad händer nu?

Projekteringen av torget är avslutad och byggnationen har påbörjats. Torget beräknas vara färdigupprustat under hösten 2024.

En situationsplan över Fittja centrum med det upprustade torget inritat

Källa: Nivå landskapsarkitektur

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: