Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Utökning av Brantbrinks IP

För att möta efterfrågan från lokala fotbollsklubbar prövas möjligheten utöka Brantbrinks idrottsplats genom att anlägga ytterligare en konstgräsfotbollsplan för 11-spel. Utöver konstgräsytan syftar förslaget till att möjliggöra tillhörande staket och belysningsstolpar.

Bakgrund

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Botkyrka kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för Brantbrinks idrottsplats.

Detaljplanen innebär en utökning av befintliga idrottsplatsen Brantbrinks IP med ytterligare en bollplan för 11-spel. Några av de äldre tallarna som är inom detaljplaneområdet får skydd i detaljplanen. Faciliteter till bollplanen, som omklädningsrum och bilparkeringar, löses inom befintlig idrottsplats.

Särskilt beslut

Kommunen har bedömt att planförslagets genomförande inte innebär någon betydande miljöpåverkan. Under rubriken ”Samrådshandlingar” kan du läsa Undersökningen som är underlag för det särskilda beslutet.

Vad händer nu?

Från den 22 april till och med 13 maj 2024 hölls samråd för förslaget. Nu sammanställer och besvarar kommunen de synpunkter som kommit in. Därefter bearbetar vi planförslaget.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planarkitekt
Erik Åkesson
erik.akesson@botkyrka.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
sbf@botkyrka.se

Så går det till

Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Så går det till att ta fram en detaljplan

Planprocessen

Det här är klart

Uppdrag

Här är vi nu

Samråd

Kvar att göra

Granskning

Antagande

Laga kraft

Senast uppdaterad: