Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Utökning av Brantbrinks IP

För att möta efterfrågan från lokala fotbollsklubbar prövas möjligheten utöka Brantbrinks idrottsplats genom att anlägga ytterligare en konstgräsfotbollsplan för 11-spel. Utöver konstgräsytan syftar förslaget till att möjliggöra tillhörande staket och belysningsstolpar.

Bakgrund

Samhällsbyggnadsförvaltningen har av kultur- och fritidsförvaltningen fått en förfrågan om planläggning för att möjliggöra en ytterligare konstgräsfotbollsplan för 11-spel på Brantbrinks IP. Eftersom idrottsplatser är bygglovspliktiga anläggningar behöver en ny detaljplan upprättas där platsens förutsättningar utreds och beskrivs.

Planområdet ligger i Brantbrink, i södra Tullinge och omfattar delar av fastigheterna Tullinge 21:316 och Tullinge 19:276. Utökningen skulle innebära att området stängslas in samt att bollplanen förses med belysningsmaster. Fotbollsplanens exakta placering behöver utredas med hänsyn till platsens naturvärden och befintliga spridningssamband med höga värden för biologisk mångfald. Också områdets topografi innebär begränsningar.

Karta

Vad händer nu?

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick planuppdrag i december 2020 och kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan. Längre fram i processen kommer förslaget att ställas ut, och det blir då möjligt att lämna synpunkter.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planarkitekt
Erik Åkesson
erik.akesson@botkyrka.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
sbf@botkyrka.se

Så går det till

Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Så går det till att ta fram en detaljplan

Planprocessen

Här är vi nu

Uppdrag

 

Kvar att göra

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Senast uppdaterad: