Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Anpassad grundskola

I anpassade grundskola går elever med en intellektuell funktionsnedsättning och som bedöms inte kunna uppfylla grundskolans kriterier för bedömning av kunskaper och betygskriterier.

Kursplaner

I anpassade grundskolan läser eleverna ämnen och ämnesområden. Om skolan bedömer att en elev inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i anpassade grundskolans ämnen, kan eleven i stället läsa ämnesområden. Det är också möjligt att läsa en kombination av ämnen och ämnesområden. Skolans rektor kan även bestämma att en elev ska läsa ett eller flera ämnen efter grundskolans kursplaner om lärarna bedömer att eleven skulle klara det.

Läroplan för anpassad grundskola

Anpassade grundskolan är till för ditt barn - Skolverket

Ansvar

Utbildningsnämnden har det yttersta ansvaret för vilka elever som ska gå i anpassad grundskola. Detta gäller för elever folkbokförda i Botkyrka kommun, i både kommunala och fristående skolor.​​

Utredning i fyra delar

Innan ett barn kan tas emot i den anpassade grundskolan ska en utredning som omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning göras. Utredningens fyra delar utgör underlag för en samlad bedömning av om eleven tillhör målgruppen för skolformen anpassad grundskola eller ej.

Individuell utvecklingsplan

Alla elever i anpassad grundskola får precis som i grundskolan en individuell utvecklingsplan (IUP) med skriftliga omdömen. Den utformas i samarbete med dig som vårdnadshavare, eleven och läraren i samband med utvecklingssamtalet en gång per termin.

Utvecklingsplanen ska konkret beskriva elevens utveckling i relation till kunskapsmålen i varje ämne och sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå målen.

Betyg

Elever i anpassad grundskola får betyg i ämnen från skolår 8 om de eller vårdnadshavare önskar det. I anpassad grundskola med inriktning ämnesområden sätts inte betyg utan eleven får skriftliga omdömen istället.

Anpassad grundskola hette tidigare grundsärskola men Skolverket ändrade begreppen 2023.

Senast uppdaterad:

Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, anpassad grundskola, gymnasium och anpassat gymnasium.

Utbildningsförvaltningen

Senast uppdaterad: