Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Planprogram för Hallundavägen

Kommunen har tagit fram ett program till detaljplan som visar hur de centrala delarna av Hallunda-Norsborg kan utvecklas till en levande stadsmiljö med höga vistelsevärden som upplevs som trygg och befolkad både dagtid och kvällstid.

Illustrationer av Amanda Wahlén och Sofia Kourbetis, Sweco

Förslag

Hallundavägen flyttas och omgestaltas

I förslaget flyttas Hallundavägen norrut för att möta fasaderna hos den bebyggelse som redan finns på platsen – bostäderna i Norsborg, Riksteatern, Folkets hus och Hallunda centrum. Hallundavägen får en ny utformning, där körbanan blir hälften så bred och i stället ger plats åt fotgängare och cyklister samt trädplanteringar. Vid både Norsborg och Hallunda föreslås bussterminalerna få nya utformningar.

Nya bostäder

När vägen flyttas blir det möjligt att bygga längs vägens södra sida. Där föreslås flera bostadskvarter, i vissa lägen med lokaler i bottenvåningarna. I centrala Norsborg föreslås nya bostäder även på vägens norra sida, och Hallunda centrum föreslås få bostäder ovanpå centrum. Genom den nya bebyggelsen blir Hallundavägen en tydligt inramad gata, som är trygg och säker även för fotgängare och cyklister, och med många nya målpunkter. De nya bostäderna innebär att området kommer att befolkas även kvällstid.

Nya torg och parker

Vid centrala Norsborg föreslås gångtunneln under vägen öppnas upp och bli platsen för ett nytt torg mellan entrén till tunnelbanan och den nya Hallundavägen. Den befintliga centrumbebyggelsen i Norsborg föreslås ersättas med totalt fyra kvarter med lokaler i bottenplan och bostäder i de övre våningarna. Vid Hallunda centrum föreslås ett stadsdelstorg som knyter samman centrum med kollektivtrafiken och Hallundastråket och stärker centrala Hallunda som mötesplats. Mellan kvarteren på Hallundavägens södra sida föreslås fickparker, och även där Hallundastråket möter Hallunda centrum föreslås en park.

Effektivare parkering

Förslaget förutsätter att befintliga parkeringsplatser kan ersättas genom platser i parkeringshus och garage. Riksteatern och Folkets hus föreslås få parkering i ett parkeringshus på Hallundavägens södra sida, och bostadsparkering för de befintliga bostäderna föreslås lösas genom att andra befintliga bostadsparkeringar i stadsdelen används mer effektivt. De tillkommande bostädernas parkering löses på kvartersmark genom parkeringshus eller garage.

Bakgrund

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick programuppdraget den 10 december 2019 och har sedan dess arbetat med att ta fram ett förslag till planprogram för Hallundavägen. Mellan den 28 juni och den 31 augusti 2021 hölls samråd om programförslaget. Efter samrådet har en trafikanalys tagits fram och genomförandefrågorna i anslutning till tunnelbanan har studerats närmare. Mindre förändringar har gjorts av programhandlingen. Förvaltningen har upprättat en samrådsredogörelse där alla inkomna yttranden besvaras. Klicka här för att se en inspelad presentation av förslaget. Planprogrammet godkändes av samhällsbyggnadsnämnden den 15 mars 2022.

Senast uppdaterad:

Frågor

Om du har frågor om projektet kan du ringa till kommunens växel som hjälper dig få kontakt med rätt person, 08 530 610 00. Du kan även skicka dina frågor till plan@botkyrka.se

Senast uppdaterad: