Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Vattentjänstplan

Botkyrka kommun tar nu fram ett förslag till vattentjänstplan. Vattentjänstplanen ska visa hur behovet av vatten och avlopp ska tillgodoses nu och i framtiden, hur dagvatten ska hanteras samt hur systemen kan rustas inför framtida klimatförändringar.

Bakgrund

Anledningen till att kommunen tar fram en vattentjänstplan är ändringar i lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) som trädde i kraft 1 januari 2023. Lagändringen innebär att alla kommuner ska ta fram en vattentjänstplan.

Vattentjänstplanen bygger på kommunens tidigare planer för vatten, spillvatten och dagvatten och ska visa kommunens långsiktiga planering för hur behovet av vattentjänster ska tillgodoses. Planen ska även visa vilka åtgärder som krävs för att vatten- och avloppsanläggningarna ska fungera vid skyfall.

Särskilt beslut

Kommunen har bedömt att översiktsplanens genomförande inte ger upphov till någon betydande miljöpåverkan. Underlaget för kommunens bedömning ligger som bilaga 1 till Vattentjänstplanen. Du hittar handlingen under rubriken ”Granskningshandlingar”.

Vad händer nu?

Från den 3 juni till den 19 juli 2024 pågår granskning av planförslaget. Under rubriken "Granskningshandlingar" nedan kan du ta del av vattentjänstplanen.

Tyck till!

Vi vill ha dina synpunkter på vattentjänstplanen! Skicka dem till ksf@botkyrka.se. Skriv ”Vattentjänstplan” i ärenderaden i mailet. Vi behöver ditt yttrande senast den 19 juli 2024.

När du skickar in synpunkter till oss blir de offentlig handling. De personuppgifter du lämnar hanterar vi enligt EU:s dataskyddsförordning, GDPR. Här kan du läsa mer om hanteringen av personuppgifter.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Kommunstyrelseförvaltningen
ksf@botkyrka.se

Senast uppdaterad: