Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Alby Gård

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ett bevarande av Alby gårds kulturhistoriska värden.

Bakgrund

Alby gård är utpekad som en kulturhistoriskt värdefull miljö i kulturmiljöprogrammet för Botkyrka kommun (2014). Gården och tillhörande ekonomikomplex bildar en sammanhållen småskalig industrimiljö med gradvis framvuxen bebyggelse från 1800-talet och framåt. Miljön är variationsrik och spännande, präglad av Ericssons innovativa inställning till jordbruk och byggnadsteknik.

Förslag

Detaljplanens syfte är att stärka skyddet för Alby gård och kulturmiljön runt gården enligt de förslag som tagits fram i rapporten ”Alby gård - antikvarisk förundersökning”.

Vad händer nu?

Detaljplanen var ute på samråd våren 2015. Efter samrådet delades detaljplanen upp i två delar. Den första delen som omfattade ett avsättningsmagasin vid Albysjön (dp 50–49), antogs av samhällsbyggnadsnämnden vintern 2015. Den andra delen som möjliggör ett bevarande och utvecklande av de kulturhistoriska värdena utreds nu vidare.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Projektledare/planarkitekt
Zillah Edström Bood

sbf@botkyrka.se

Så går det till

Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Så går det till att ta fram en detaljplan

Planprocessen

Det här är klart

Uppdrag

Samråd

Här är vi nu

Granskning

Kvar att göra

Antagande

Laga kraft

Senast uppdaterad: