Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nämnder, förvaltningar och bolag

Ledning

 • Kommunfullmäktige

  Om kommunfullmäktige, politisk ledning, förtroendevalda i kommunfullmäktige

 • Kommunstyrelsen

  Kommunstyrelsen förbereder de ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige och ansvarar också för att fullmäktiges beslut genomförs.

Nämnder

 • Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

  Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens arbetsmarknadsåtgärder, vuxenutbildning och frågor som rör högre utbildning.

 • Kultur- och fritidsnämnden

  Kultur- och fritidsnämnden ansvarar bland annat för kommunens konsthall, fritidsgårdar, bibliotek, bad och idrottsanläggningar.

 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden

  Miljö- och hälsoskyddsnämnden arbetar för att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling i samhället och en god hälsa och god livsmiljö för dig som bor, verkar och vistas i Botkyrka.

 • Samhällsbyggnadsnämnden

  Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar bland annat för kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet.

 • Socialnämnden

  Socialnämnden fattar de politiska besluten inom individ- och familjeomsorgen, det vill säga barn- och ungdomar, ekonomiskt bistånd, vuxna med beroende och missbruk och vuxna med psykiska funktionshinder.

 • Södertörns överförmyndarnämnd

  Nämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap.

 • Teknik- och fastighetsnämnden

  Teknik- och fastighetsnämnden ansvarar för den allmänna VA-anläggningen, kommunens allmänna mark och förvaltning av kommunens fastigheter och inhyrda lokaler.

 • Utbildningsnämnden

  Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens förskola, skolbarnomsorg, grundskola, gymnasium och särskola på grundskole- och gymnasienivå.

 • Valnämnden

  Valnämnden ansvarar för organisation och genomförande av de allmänna valen i kommunen.

 • Vård- och omsorgsnämnden

  Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg för äldre människor samt personer med funktionsnedsättning.

Förvaltningar

 • Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen

  Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen arbetar för att skapa jobb och sysselsättning för botkyrkabor.

 • Kommunstyrelseförvaltningen

  Kommunstyrelseförvaltningen hjälper kommunstyrelsen i sitt arbete genom att leda, samordna och följa upp helheten i den kommunala verksamheten.

 • Kultur- och fritidsförvaltningen

  Kultur-och fritidsförvaltningen ansvarar bland annat för bibliotek, konsthall, bad- och idrottsanläggningar, fritidsgårdar och kulturskola.

 • Samhällsbyggnadsförvaltningen

  Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för gator och vägar, parker, markområden fysiska planer, bygglov, kart- och mätverksamhet, exploatering, trafik och parkeringstillstånd.

 • Socialförvaltningen

  Socialförvaltningen ansvarar för bland annat för ekonomiskt bistånd, familjerättsfrågor, beroende och missbruk.

 • Teknik- och fastighetsförvaltningen

  Teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar för vatten och avlopp, för kommunens lokalers yttre underhåll, städning, installationer, skötsel av tomtmark samt för ny-, till- och ombyggnation.

 • Utbildningsförvaltningen

  Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium och särskola.

 • Vård- och omsorgsförvaltningen

  Vård- och omsorgsförvaltningen ger stöd och service till äldre, personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga.

Kommunala bolag och stiftelser

Förtroendemannaregistret

Du hittar kontaktuppgifter till kommunens politiker i förtroendemannaregistret.

Organisationsplan

Botkyrka kommuns organisationsplan.

Sammanträdesdatum för nämndmöten