Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Klimatsatsningar

Klimatet är en av Botkyrka kommuns prioriterade frågor. Vi arbetar aktivt med att minska utsläppen av koldioxid och att anpassa samhället till ett varmare klimat.

kvinna och barn som sitter på en höjd med ett stormkök

Botkyrka kommuns egen organisation är fri från fossila bränslen. Sedan årsskiftet 2015/2016 är ingen av kommunens egna fastigheter uppvärmda med fossilbränsle och alla kommunens fordon kan drivas fossilbränslefritt. Om du vill veta mer om det tidigare klimatarbetet kan du läsa en analys av klimatarbetet under 2009 – 2018 Pdf, 338.9 kB.

Nu fortsätter vi arbetet med tre övergripande mål.

Klimatmål

Klimatneutral organisation senast år 2025

I målet ingår kommunens indirekta klimatutsläpp det vill säga de utsläpp av växthusgaser som genereras av kommunens egna inköp av varor och tjänster. Utsläppen beräknas utifrån ett livscykelperspektiv. I målet ingår även kommunens koldioxidsänkor. Utifrån en nulägesanalys ska ett program med handlingsvägar tas fram för hur kommunen ska nå klimatmålet för år 2025. Nedan följer exempel på redan genomförda aktiviteter.

 • Botkyrka kommun ingår i den samordnade varudistributionen på Södertörn. Det har lett till minskat antal transporter till de kommunala verksamheterna, minskade utsläpp av koldioxid och hälsoskadliga luftföroreningar.
 • Kommunen ställer klimat- och miljökrav vid upphandling av varor och tjänster till de egna verksamheterna.

Fossilbränslefritt Botkyrka senast år 2030

I målet ingår att all direkt användning av fossila bränslen som olja och bensin ska upphöra i Botkyrka som geografisk plats senast till år 2030. I november år 2016 antog kommunfullmäktige ett program med handlingsvägar för att nå ett fossilbränslefritt Botkyrka senast år 2030. Nedan följer exempel på redan genomförda aktiviteter.

 • Testresenärsprojekt i Riksten för att få fler boende i Riksten att ställa bilen och åka kollektivt.
 • Cykelkurser för vuxna nybörjare i samarbete med Cykelfrämjandet.
 • En koldioxidbudget för Botkyrka kommun har tagits fram vilket är en beräkning av hur mycket kommunens utsläpp behöver minska per år för att hålla oss till Parisavtalet.
 • Forskningsprojektet KTH Mobilitypool. Test av bilpoolslösning med små elfordon.
 • WWF, One Planet City Challenge. Utmaning bland världens städer för en klimatsäker framtid.
 • WWF Kommunutmaningar, åtgärder för att minska utsläpp av växthusgaser och för att gynna den biologiska mångfalden.

Klimatneutralt Botkyrka senast år 2045

I målet ingår kommuninvånarnas, företag och andra verksamheters indirekta klimatutsläpp det vill säga de utsläpp av växthusgaser som genereras av deras inköp av varor och tjänster. Utsläppen beräknas utifrån ett livscykelperspektiv. I målet ingår även de koldioxidsänkor som finns inom kommunens gränser. Utifrån en analys kommer ett program med handlingsvägar tas fram för hur kommunen ska nå klimatmålet för år 2045.

familj som paddlar i en kajak, skog i bakgrunden

Botkyrka kommuns samarbeten i klimatarbetet

Klimatfrågorna är stora och komplexa. För att nå framgång behöver kommunen samarbeta med andra kommuner, regioner, näringslivet, akademin och civilsamhället. Nedan följer exempel på olika samarbeten som kommunen deltar i:

 • Klimatkommunerna, nätverk av kommuner i Sverige som har tuffa klimatmål.
 • Fossilfritt Sverige. Nationellt initiativ från staten för att påskynda arbetet med att nå målet om ett fossilfritt Sverige år 2030.
 • Fossilfritt 2030 Stockholms län. Samarbetsprojekt i Stockholms län för att snabba på omställningen till fossilbränslefria transporter.
 • ICLEI, internationellt nätverk för hållbar samhällsutveckling.
 • Borgmästaravtalet, avtal för kommuner i Europa att uppnå och överträffa EU:s klimat- och energipolitiska mål.
 • ResSmart, regionalt samarbete i Stockholms län för hållbart resande.

Så anpassar vi Botkyrka till ett förändrat klimat

Klimatförändringarna påverkan samhället redan i dag. I Sverige innebär klimatförändringarna till exempel högre temperatur, ökad nederbörd, minskat snötäcke och stigande havsnivå och vi behöver anpassa samhället till dessa förändringar. Genom klimatanpassningsåtgärder kan människors liv, hälsa och egendom, liksom miljön, skyddas mot klimatförändringarnas effekter.

Ett led i klimatanpassningsarbetet är att genomföra en så kallad klimat- och sårbarhets­analys (KSA). Botkyrka kommun genomförde sin första KSA år 2010 och en ny uppdaterad KSA har färdigställts under hösten 2021. Syftet med en klimat- och sårbarhetsanalys är att utreda hur olika klimatfaktorer kan komma att påverka verksamheter och miljön i kommunen. Utifrån identifierade risker för negativa konsekvenser har övergripande förslag till åtgärder, för att minska riskerna, tagits fram. Underlaget ska användas i arbetet med att ta fram ett klimatanpassningsprogram med åtgärder.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: