Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Folkhälsa

Som enskild person kan du göra goda val för din hälsa – men samhället bidrar till att ge goda förutsättningar för en bra hälsa för alla. Här kan du läsa om hur kommunen arbetar med folkhälsa och hur du kan bidra i arbetet.

Kommunen arbetar på flera sätt för att skapa förutsättningar för en bra hälsa, bland annat genom tillgång till bra utbildning och skolmiljö, trygga bostadsförhållanden och arbete. Men även genom att se erbjuda tillgängliga mötesplatser, gång- och cykelvägar och fritidsverksamheter.

För att skapa goda förutsättningar för hälsa samarbetar kommunen även med flera aktörer, så som föreningar, bostadsbolag, vården och polisen. Genom samarbete upptäcks behov som möjliggör för kommunen att planera och följa upp insatser. Botkyrkabornas delaktighet är viktig för att skapa miljöer som bidrar till god hälsa och inte minst ett samhälle med tillit.

Systematiska och målinriktade insatser

Vi arbetar med långsiktig planering och uppföljning utifrån aktuella behov. Vi utgår från arbetssätt och metoder som vi vet är effektiva och når alla. Samtidigt ska insatser anpassas i omfattning och utformning så att det når de med störst behov. Vi arbetar exempelvis med:

  • Hälsofrämjande stadsplanering med gröna områden och plats för sociala sammanhang.
  • Spontana idrottsplatser som uppmuntrar till rörelse och möten.
  • Stöd till arbete utifrån individens förutsättningar
  • Botkyrkabor som hälsoinformatörer som sprider kunskap om vad man själv kan göra för bättre hälsa och minskad risk för cancer.

Fokus på barn och ungas hälsa

Trygga och hälsosamma barn och unga är en viktig faktor för ett välmående och hållbart samhälle. Unga som mår bra, är trygga, klarar skolan och trivs i livet löper mindre risk att hamna snett. En god hälsa under uppväxten ökar skapar positiva vanor som följer med upp i vuxenlivet.

Kommunens främjande folkhälsoarbete för barn och unga handlar om en fullbordad skolgång i en trygg miljö, tillfredställande fritids- och bostadsförhållanden liksom goda relationer med vuxna. Arbetet sker inom flera av kommunens verksamheter som berör barn och i samarbete med föreningar och föräldrar. För att stärka barn och ungas självkänsla och skapa trygga miljöer arbetar vi även med flera olika typer av förebyggande insatser:

  • Förebyggande arbete på skola mot våld och psykisk ohälsa.
  • Drogförebyggande arbete inom kommunens barn- och ungdomsverksamheter. Vi har böland annat åtgärdsplaner och föräldradialoger.
  • Trygghetsskapande arbete för trygga, tillgängliga och brottsfria miljöer, bland annat genom nattvandring och stadsplanering med fokus på trygghet.
  • Arbetssätt mellan våra verksamheter för att tidigt upptäcka och stödja barn och unga i utsatta livssituationer. Vi har exempelvis lokala nätverksgrupper och Kraftsamling.

Senast uppdaterad:

Ett hållbart Botkyrka

Senast uppdaterad: