Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Tuna torg

Detaljplanen syftar till att förtäta nuvarande Tuna torg med attraktiva och väl gestaltade bostäder. Ett nytt torg skapas mot Prästgårdsvägen. Bottenplanet av bostadshuset närmast torget föreslås rymma verksamhetslokaler för restaurang, butik eller frisör.

Visionsbild med nya torget vid hörnet av Tunavägen och Prästgårdsvägen

Visionsbild med nya torget vid hörnet av Tunavägen och Prästgårdsvägen

Bakgrund

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick planuppdraget den 19 mars 2019. Planförslaget ställs ut för samråd från 19 oktober 2022 till 9 november 2022.

Detaljplanen syftar till att förtäta nuvarande Tuna torg med attraktiva och väl gestaltade bostäder, ett nytt torg och en restaurang, en mindre butik eller en frisör i bottenplanet av bostadshuset närmast torget. Totalt planeras ca 270 bostäder i ett punkthus och sex lamellhus varav ett ska rymma ca 250 kvadratmeter verksamhetslokaler mot torget.

Föreslagen bebyggelse ska ta hänsyn till och möta Tunaområdets kulturhistoriska värden som grundar sig i 60-talets arkitektur. Tillkommande bostadshus ska gestaltas med tidsenliga material som tegel och puts och kulörer som har hämtats från befintlig bebyggelse i området.

Lamellhusen ska placeras med trappad förskjutning mot gatan likt befintliga lamellhus. Hushöjder ska trappas ner från det föreslagna punkthuset, som är det högsta huset, med samma våningshöjd på 10 våningar som befintliga punkthusen har i området.

Kommunen har bedömt att planförslagets genomförande inte innebär någon betydande miljöpåverkan.

Karta

Planområdet

Illustrationsplan

Illustrationsplan med förslaget

Vad händer nu?

Från den 19 oktober 2022 till 9 november 2022 hölls samråd för förslaget. Nu sammanställer och besvarar kommunen de synpunkter som kommit in. Därefter bearbetar vi planförslaget.

Samrådshandlingar

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planarkitekt
Kaisa-Leena Aksli
kaisa-leena.aksli@botkyrka.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen

sbf@botkyrka.se

Planprocessen

Uppdrag

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Så går det till

Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Så går det till att ta fram en detaljplan

Senast uppdaterad: