Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nämnder

Nämndernas uppgift är att dela upp kommunstyrelsens stora, övergripande mål till fler och mer specifika målsättningar inom det egna ansvarsområdet. Nämnderna bereder även fullmäktigeärenden inom sitt ansvarsområde och verkställer fullmäktiges beslut.

 • Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

  Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens arbetsmarknadsåtgärder, vuxenutbildning och frågor som rör högre utbildning.

 • Kultur- och fritidsnämnden

  Kultur- och fritidsnämnden ansvarar bland annat för kommunens konsthall, fritidsgårdar, bibliotek, bad och idrottsanläggningar.

 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden

  Miljö- och hälsoskyddsnämnden arbetar för att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling i samhället och en god hälsa och god livsmiljö för dig som bor, verkar och vistas i Botkyrka.

 • Samhällsbyggnadsnämnden

  Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar bland annat för kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet.

 • Socialnämnden

  Socialnämnden fattar de politiska besluten inom individ- och familjeomsorgen, det vill säga barn- och ungdomar, ekonomiskt bistånd, vuxna med beroende och missbruk och vuxna med psykiska funktionshinder.

 • Södertörns överförmyndarnämnd

  Nämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap.

 • Teknik- och fastighetsnämnden

  Teknik- och fastighetsnämnden ansvarar för den allmänna VA-anläggningen, kommunens allmänna mark och förvaltning av kommunens fastigheter och inhyrda lokaler.

 • Utbildningsnämnden

  Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens förskola, skolbarnomsorg, grundskola, gymnasium och särskola på grundskole- och gymnasienivå.

 • Valnämnden

  Valnämnden ansvarar för organisation och genomförande av de allmänna valen i kommunen.

 • Vård- och omsorgsnämnden

  Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg för äldre människor samt personer med funktionsnedsättning.