Störningsinformation:
Problem med vattenförsörjning i Tullingeberg
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Rosenhill

Rosenhill var Grödinges centrum under åren 1910-1950. Det är omgivet av rester av gamla byar med rötter i medeltiden.

Omgivningen

Runt om Rosenhill ligger 6 st. gamla f.d. byar. De heter Uppinge, Åvinge, Husby, Iselsta, Norrga och Råby. Namnen tyder på att de uppkommit under järn-åldern. De första skriftliga beläggen kommer dock från medeltiden, under 13- och 1400-tal, men när byarna började splittras under senare tid p.g.a. skiftena flyttades en del av husen ut från byarna. Av de gamla byarna har bara Iselsta kvar sitt gamla utseende. De flesta husen i Rosenhill byggdes runt år 1900.

Rosenhills tillväxt

kafé

1872 byggdes en lanthandel på Uppinges mark. Runt den växte så småningom sam-hället Rosenhill upp. Att Rosenhill hamnade där det nu ligger berodde säkert också mycket på dess plats i terrängen. Den lilla ås där landsvägen gick gjorde det till en naturlig plats att bygga hus omkring. Idag ligger Galerie Rosenhill i samma hus där det en gång var lanthandel. Det som satte sin prägel på Rosenhill under den här tiden var smånäringar. I och med att full näringsfrihet infördes 1864 fanns förutsättningarna för ett samhälle av Rosenhills typ att växa. Här fanns slakterier, skomakare, skräddare och en smedja samt ett mejeri. I och med att fler och fler hus byggdes runt lanthandeln bestämdes att marken, som Uppinge ägde, styckades av till en egen enhet och fick namnet Rosenhill. Samhällets tillväxt är ett bra exempel på hur näringarna skapade centrum i samspel med omkringliggande byar och ensamgårdar. Mellan ca 1910-1950 var Rosenhill Grödinges centrum. Sen byggdes Vårsta och tog över mycket av dess roll.

Husen i Rosenhill

hus rött

Många av husen som bildade det ursprungliga Rosenhill står fortfarande kvar. Ofta kan man fortfarande se tecken på dess forna användning. Ett slakteri, Fridhem, låg vid kanten av vägen mot Iselsta. I väggen sitter fortfarande ringar vid vilka djuren bands utanför slakteriet. Det fungerar som en påminnelse om dess forna användning. Idag är det en bostad. Den före detta lanthandeln är idag café och konstaffär och fungerar som centrum i dagens Rosenhill. Strax söder om lanthandeln låg dess spannmålsmagasin. Det hette Skyttorp och är välbehållet med sin faluröda färg och små fönster. Det byggdes 1928 åt lanthandlare Edvin Nordstrand. Nästan mittemot låg Rosenhills mejeri. Det har en mycket karakteristisk tillbyggnad som idag kännetecknar huset. Det är ett trapphus format som ett torn. Huset kallas Solvik och har i tur och ordning varit mejeri, poststation och tandläkarpraktik och bostad. Det är byggt ca 1902 och när mejeriet upphörde 1933 byggdes huset om till bostad.

Fornlämningarna

stenar

De fornlämningar som finns i Rosenhill har inte något med orten att göra. Då Rosenhills historia är så pass kort fanns de där långt innan orten var påtänkt. Gravfälten är rester av en tid innan byar kommit till då gårdarna fortfarande låg en och en. På den tiden ägde Uppinge marken och de människor som begravts här var säkert Uppingebor. Mitt inne i Rosenhill ligger en kulle och på den kullen ligger ett gravfält (R183) med ca 15-20 gravar. Bland dem finns Grödinges största hög. Det ligger i den norra delen av Rosenhill och är svårt skadat av en f.d. grustäkt. Den delen av Rosenhill ligger på en rullstensås. Men de högar som finns kvar är fortfarande lätta att se. De kommer troligen från yngre järnålder(500 e.kr.-1050 e.kr.). På höjden ovanför villan Fredrikslund ligger 2 stycken stensättningar (R402) som troligen är från äldre järnålder(500 f.kr.-500e.kr.). De är övertorvade nu men förhöjningarna är tydliga. Mittemot det välbevarade gamla slakteriet Fridhem på en höjd på andra sidan vägen står två resta stenar (R403). De kommer troligen också från äldre järnålder.
öppnas i nytt fönster

Källor till Rosenhill

  • Mörkfors, Gunnel & Ullén, Inga: Botkyrka kulturmiljöinventering; 1988
  • Schnell, Ivar: Grödinge socken; 1971
  • Söderberg, Brita: Grödinge; 1975
  • Wahlberg, Göran: Rosenhill - kulturhistorisk bebyggelseinventering; Botkyrka kommun, stadsarkitektkontoret, 1983
  • Fornlämningsregistret och fornlämningskartan
Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 februari 2019
Bibliotek & kultur