Stäng meddelande

Skanssundet

Skanssundet har fått sitt namn efter den för Botkyrka unika skansen, ett försvarsverk från 1600-talet. Den har tillbyggts i omgångar men är nu en ruin. Hörningsnäs gård och en f.d. arbetarbostad är byggnader som är kulturhistoriskt intressanta.

Skansen

Bild

Gustav II Adolf tog initiativ till ”Nässkansens” byggande. Den kallades så eftersom den låg på Näslandets sydspets. Orsaken till att en skans behövdes var att hotet från kung Sigismund av Polen ansågs stort. Han var Johan III,s son och ansåg sig som rättmätig konung av Sverige. Skansen byggdes 1623 och skulle hjälpa till att skydda inloppet till Södertälje. Skansen är typisk för sin tid, en s.k. ”stjärnskans”. De användes under hela stormaktstiden. Anfallet kom aldrig och skansen började förfalla men på 1650-talet kom ett nytt krigshot, från Danmark den här gången. År 1658 rustades skansen upp men i slutet av 1600-talet hade den redan börjat förfalla.

natur

År 1700 bröt det som i svensk historieskrivning kallas för ”det stora nordiska kriget” ut. Skansen rustades återigen upp. År 1719 anföll den ryska flottan men skansen var obemannad. Truppstyrkan hade avtågat dagen innan. Södertälje togs med överraskning och brändes ner. På återvägen brände ryssarna ner många gårdar i Grödinge och på Mörkö. Senast skansen var i användning var under första världskriget. År 1914 bemannades skansen med både personal och kanoner. Användningen blev dock kortvarig. Några månader senare skickades de hem igen. År 1927 beslutade riksdagen att avveckla ”Nässkansen”. Idag är den en ruin men en 1600-talskanon och murpartier syns fortfarande.

Hörningsnäs

Bebyggelsen i Hörningsnäs uppkom på 1800-talet. Husen är bevarade. Det gör att Hörningsnäs är ett bra exempel på hur många hus som en gård bestod av. Mangården är gulmålad och står så att den inte kan ses från vägen. Längs med stora vägen står däremot en gammal statarbostad. Dessutom ligger det ekonomibyggnader av olika slag i närheten, exempelvis lada, stall och hönshus.

Landskapet är också av kulturhistoriskt värde. De många ängar som fortfar-ande finns kvar här ger en bild av hur stora delar av Botkyrka såg ut innan jord-bruksreformerna kom under främst 1800-tal som för-vandlade ängar till åkrar. Längre norrut ligger f.d. torp som hörde till Hörningsnäs tidigare. Hörningsnäs är ett nytillskott till Botkyrka. Först 1973 kom den södra spetsen på Näslandet att tillhöra Botkyrka kommun.
öppnas i nytt fönster

Källor till Skanssundet

  • Mörkfors, Gunnel & Ullén, Inga: Botkyrka kulturmiljöinventering; 1988
  • Broström, Sven-Gunnar: Nässkansen; skylt uppsatt av Botkyrka kommun
  • Fornlämningsregistret och fornlämningskartan
Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 februari 2019
Bibliotek & kultur