Störningsinformation:
Avstängda e-tjänster torsdag 19 september
Dölj meddelande
Stäng meddelande

När tas stenarna bort?

Bild på stenmassor vis Södra porten.

Stenen beräknas vara borta 2024.

Här hittar du frågor och svar om stenarna som finns i området.

Varför ligger det sten i området?
Sedan 2017 ligger det stenhögar bredvid E4:an och Hågelbyleden där Södra porten-området planeras. Stenen har placerats där för att stabilisera marken för att möjliggöra en eventuell framtida bebyggelse. Marken i området består av tjocka lerlager och stenen ligger där för att tynga ner leran. Metoden kallas att ”förbelasta med massor”.

Hur länge ska stenen ligga kvar?
Stenen kommer att börja tas bort 2021 och all sten beräknas vara borta 2024. Stenen som ligger längs E4:an ska enligt planen tas bort först.

Vem sköter hanteringen av stenen?
Skanska Industrial Solutions AB sköter hanteringen av stenen på uppdrag av Botkyrka Södra porten AB. Skanska Industrial Solutions AB återvinner stenen till grus att användas i olika byggprojekt. 

Var kommer stenen ifrån?
Stenen kommer från tunnelbygget inom projekt E4 Förbifart Stockholm. Sedan 2013 bedriver Skanska Industrial Solutions AB en kross- och sorteringsverksamhet inom fastighet Eriksberg 2:136. Under våren 2017 började bolaget ta in stenmassorna.

Hur återanvänds stenen?
Stenen kommer att återanvändas till olika byggprojekt i stockholmsregionen. Berg behövs när det ska byggas bostäder, järnvägar och vägar.

Hur mycket sten har lagts ut?
Idag lagras det cirka 1000 000 ton sten.

Behövs tillstånd för att lägga ut så mycket sten?
Om lagringen är tillståndspliktig eller inte enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) är beroende av hur man klassificerar entreprenadberget.
Hittills har både bolaget och tillsynsmyndigheten betraktat materialet som en biprodukt enligt 15 kap. 1 § miljöbalken. Den bedömningen utgår bland annat från mark- och miljödomstolens dom med Mål nr M 3342-11, där detta fastslogs. Därför har inte avfallslagstiftningen tillämpats och inga bestämmelser för hur mycket sten som får lagras på platsen. Tillsynsmyndigheten utövar regelbundet tillsyn utifrån miljöbalken och dess förordningar och föreskrifter.

Kan det vara miljöfarligt att ha stenen där och i så fall på vilket sätt?
Den miljöpåverkan som kan ske handlar främst om att stenarna kan släppa ifrån sig kväve som är en rest av sprängmedlet. Kvävet kan spolas av och följa med dagvattnet.

Vid bedömningen av sjöar och vattendrags näringsnivå använder man i första hand den totala halten av fosfor. Dock är det bra med en låg halt av lättillgängligt kväve, i främst sjöar, då det minskar tillväxten av plankton. Att reglera och minska kväveutsläpp till sötvattenssystem är främst viktigt för att hindra vidare transport ut i havet där hög kvävebelastning kan bidra till problem med övergödning.

Vilka resultat har provtagningen gett?
Skanska Industrial Solutions AB har tagit prover på dagvatten som rinner genom stenarna och sedan analyserat om stenarna släpper ifrån sig ämnen. Resultatet från analysen av metallhalterna i proverna visar att dagvattnet i allmänhet ligger under föreslagna nivåer. Genom analys av proverna från olika platser bedöms verksamhetens utsläpp som små och med liten påverkan.

Halten partiklar i vattnet låg över riktvärdena på flera platser. Det fanns inga oljeföroreningar i proverna förutom på en plats vid ett tillfälle. Kvävehalten har varit förhöjd jämfört med riktvärdena på de flesta platserna under alla provtagningar. Provtagningarna visar att kvävehalten i dagvattnet som rinner inom verksamhetsområdet redan är förhöjd. Det kan inte uteslutas att de höga halterna av kväve, åtminstone delvis, kommer från jordbruksmark som ligger intill. Även ammoniumhalterna ligger högt.

Skanska Industrial Solutions AB planerar att bygga dagvattendammar för att ta emot dagvatten från verksamheten. Syftet med dagvattendammar är att rena verksamhetsområdets dagvatten, framför allt från kväve och partiklar, innan det lämnar området.

Riktvärden för dagvattenutsläpp som föreslås gälla för Skanskas verksamhet vid Södra porten kommer från riktvärdesgruppen inom regionala dagvattennätverket i Stockholms län (2009).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 september 2019
Bo & bygga