Stäng meddelande

Dialog med medborgarna

I arbetet med att ta fram Albys stadsbyggnadsidé var det viktigt att samla kunskaper, erfarenheter och åsikter från personer med kännedom om stadsdelen. Vi gjorde detta genom dialoger med boende i Alby men även med andra personer och organisationer.

Dialogen med Albybor genomfördes i två steg, först med ett antal referensgrupper och senare med en bredare medverkan.

I den första dialogen som pågick under perioden maj till oktober 2011 ville vi i kommunen ta reda på hur Alby fungerar idag, vad som fungerar bra och vad som fungerar dåligt. Metoden vi använde oss av var en variant av en så kallad Sociotopkartering. Det är en metod som har starka demokratiska förtecken och som innebär en dialog kring de friytor som finns i en bebyggd miljö samt en kategorisering och analysering av dessa.

Den andra dialogomgången pågick mellan 4 juni - 28 september 2012. Här fick bland annat boende, näringsidkare och politiker möjlighet att tillsammans samtala om hur Alby kan utvecklas för att bli en attraktivare plats. Mötena syftade till att samla in deltagarnas idéer och tankar. Som ett underlag till de workshops som genomfördes under denna dialog togs en idéskiss fram.

Idéskiss över framtida alby

Idéskiss.

Med denna skiss som utgångspunkt fördes dialog om vad som ska läggas till eller tas bort eller om vi helt enkelt hade glömt något. Utifrån deltagarnas synpunkter sammanställdes sedan ett underlag för det fortsatta arbetet med att utforma en stadsbyggnadsidé för Alby.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 mars 2018
Bo & bygga