Stäng meddelande

Kostnad för bygglov

Hur är taxan för bygglov uppbyggd?

När du söker ett bygglov eller anmälan måste du betala en bygglovsavgift. Den avgiften är till för att täcka de kostnader som kommunen har för att ta hand om ärendet.

Bygglovsavgiften faktureras när vi har tagit beslutet om bygglovet.

Avgiften för större byggprojekt

Om det du ska bygga är ett större byggprojekt som innehåller flera bostäder, byggnader för verksamhet eller en anläggning kan du läsa om det på våra sidor under Näringsliv och arbetelänk till annan webbplats.

Andra avgifter som tillkommer

Karta

Utöver bygglovsavgiften kostar också de kartor som behövs för bygglovet. I prislistan kan du läsa vilken karta som behövs för vilken typ av bygglov. Och du kan läsa mer om kartuppdrag på våra sidor om kartbeställning och mättjänster.

Planavgift

Beroende på hur detaljplanen är skriven och när den gjordes kan det också tillkomma en planavgift.

Prislista för bygglov

Nedan kan du läsa prislistan för bygglov som gäller från den 1 februari 2012.

Vid två eller flera åtgärder, adderas beloppen för respektive åtgärd, om inget annat anges.

Vid areaberäkning gäller mätreglerna enligt svensk standard SS 21054:2009 i utgåva 1.
Alla berörda areor anges i bruttoarea och/eller öppenarea.

Avgifter för en- och tvåbostadshus och det som hör till

Ny- och tillbyggnad                                                                                                                                      

Avgift

Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus, inklusive eventuellt kompletterande byggande i samma ansökan ( t. ex. garage, carport, växthus samt murar, markuppfyllnad och plank)   

​26136

Tillbyggnad eller påbyggnad på max 15 kvm (t. ex. inglasat uterum, entré eller flera takkupor), inklusive eventuella fasadändringar som fönsterbyten

5808

Tillbyggnad eller påbyggnad över 15 kvm (t. ex. inglasat uterum, entré eller flera takkupor), inklusive eventuella fasadändringar som fönsterbyten

9660

Komplementbyggnad på max 15 kvm Bygga nytt eller bygga till en komplementbyggnad (t.ex. garage, carport eller växthus) inklusive eventuella fasadändringar som fönsterbyte

3872

Komplementbyggnad på över 15 kvm
Bygga nytt eller bygga till en komplementbyggnad (t.ex. garage, carport eller växthus), inklusive eventuella fasadändringar som fönsterbyte

8712

​Altan

4356

​Mindre fasadändring (t ex. nytt fönster eller ny dörr)

1936

Större fasadändring (t.ex. en ny takkupa, ny balkong, i vissa fall omfärgningar och byte av fasadmaterial)

3872

Mindre inre ändring (t.ex. nyinstallation eller väsentlig ändring av eldstad, håltagning i bärande konstruktion, vatten/avlopp)

1936

Större inre ändring (t.ex. grundförstärkning eller fler mindre inre ändringar)

3872

Plank och murar (inklusive eventuella markarbeten)

3872

Markförändringar och markuppfyllnad (t.ex. schaktning, ev. trädfällning)

3872

​Rivning

3872

Rivning utom planlagt område och där rivningslov inte krävs, men det finns farligt avfall, exempelvis asbest

1936

Väsentligt ändrad användning av hel eller del av byggnad (inklusive inre ändringar och fasadändringar)

6776

Inreda en ny bostad, det vill säga göra en bostad av något som inte var bostad tidigare (inklusive inre ändringar och fasadändringar)

6776

 

Avgifter gällande anmälningsärenden ‌

Anmälningsärende

Avgift

Uppföra eller bygga till en byggnad som avses utgöra en särskild bostad (komplementbostadshus) eller en komplementbyggnad (byggnad/tillbyggnad om max 15 kvm)

2904

Uppföra eller bygga till en byggnad som avses utgöra en särskild bostad (komplementbostadshus) eller en komplementbyggnad (byggnad/tillbyggnad om över 15 kvm men max 25 kvm))

6534

Ändring av komplementbyggnad till komplementbostadshus

2904

Tillbyggnad till en- och tvåbostadshus om max 15 kvm

4356

Inreda ytterligare bostad i enbostadshus

4840


Avgifter för kolonistugor

Ny- och tillbyggnad

Avgift

Bygga en kolonistuga (inklusive eventuell bod)                                                                            

3872

Tillbyggnad av kolonistuga

3872

​Nybyggnad av bod vid kolonistuga

1936

Övrigt (t.ex. fasadändring, rivning)

1936


Tilläggsavgifter

​Tillägg

Avgift

Extra samråd

4840

​Extra platsbesök

4840

Interimistiskt slutbesked

2904

​Strandskyddsdispens enl. miljöbalken

3872


Övriga avgifter

Övrigt

Avgift

Förhandsbesked (positivt och negativt)

5808

Villkorsbesked

1936

Villkorsbesked om avsteg från tekniska egenskapskrav

3872

Avslag

50% av avgiften för bygglovet, max
15000

Avvisat ärende

1936

Återtaget ärende

0

Bygglov för åtgärder som inte kräver bygglov

3872

Anståndsbeslut

0

Ingripandebesked

2904

 

Avgifter för planbesked

Planbesked, positivt och negativt besked

Timavgift

Planbesked vid enkel åtgärd, positivt och negativt besked
(med enkel åtgärd menar vi här en ny- eller tillbyggnad av hus med högst två bostäder)

6776


Nybyggnadskarta

Priserna i tabellen gäller för fastigheter som är mindre än 2 500 kvadratmeter. För större fastigheter gäller en timtaxa som du kan hitta på sidan "Prislista för kart- och mättjänster.

För rivning, plank, mur på till exempel kuperad terräng, prickmark eller nära en tomtgräns kan det behövas en förenklad nybyggnadskarta. Ta kontakt med din bygglovhandläggare om du är osäker.

Om det är flera beställningar på nybyggnadskartor som gäller sammanhängande fastigheter eller tomtplatser är priset reducerat med 50% för de påföljande nybyggnadskartorna.

Nybyggnadskarta

Användningsområde   

Typ av karta

Avgift

Nybyggnad av huvudbyggnad

Nybyggnadskarta​

7390​

Tillbyggnad, komplementbyggnad nära tomtgräns

Nybyggnadskarta förenklad​

1720

Rivning, plank, mur, marklov (Mindre markarbeten)

Tomtkarta (Finns i kommunens webbkartalänk till annan webbplats)

0

 

Timavgifter för bygglov och planavgift

Om en åtgärd inte kan hittas i prislistan, kontakta bygglovsenheten.

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 februari 2018
Bo & bygga