Störningsinformation:
Problem med vattenförsörjning i Tullingeberg
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Tillbyggnad (anmälan)

Om du ska göra en tillbyggnad på max 15m2 till ett en- och tvåbostadshus behövs inte bygglov men du ska göra en anmälan.

Innan du får börja bygga ska du ha fått ett startbesked från samhällsbyggnadsförvaltningen. Innan du får ta byggnaden i bruk ska du ha fått ett slutbesked från samhällsbyggnadsförvaltningen.

Skicka in en anmälan

Följande handlingar behöver du skicka in vid anmälan för tillbyggnad av en- och tvåbostadshus. Ritningarna ska vara fackmannamässigt och skalenligt utförda. Storleken på ritningarna får inte överstiga A3-format.

 • Ansök genom e-tjänsten
  Klicka här för att komma till e-tjänsten.länk till annan webbplats

 • Situationsplan i skala 1:400
  Måttsätt den nya tillbyggnaden och markera dess placering genom att ange minst två avstånd i rät vinkel till befintlig byggnad och tomtgräns. Redovisa alla nya och befintliga byggnader på tomten. Om tillbyggnaden placeras närmare grannes gräns än 4,5 m krävs godkännande från berörd granne. Godkännandet ges genom daterad påskrift (underskrift och namnförtydligande) på situationsplanen. Alla delägare till grannfastigheten måste ge sitt godkännande.  Mer information om situationsplan finns i Bygglov A-Ö

 • Fasadritning i skala 1:100
  Alla fasader ska redovisas. Ange nya och befintliga marknivåer. Ange också materialval och kulörer.  Mer information om fasadritning finns i Bygglov A-Ö

 • Planritning i skala 1:100
  Alla våningsplan i byggnaden ska redovisas. Ritningarna ska vara måttsatta så att tillbyggnadens area kan räknas ut. Entréplanet ska vara tillgängligt för personer med nedsatt rörelseförmåga. Mer information om planritning finns i Bygglov A-Ö

 • Sektionsritning i skala 1:100
  Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Måttsätt ritningen och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer. 

 • Teknisk beskrivning/konstruktionsritning
  Mer information om teknisk beskrivning finns i Bygglov A-Ö

 • Kontrollplan 
  En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller som ska göras under byggprocessen.  Mer information om kontrollplan finns i Bygglov A-Ö

 • Ytterligare handlingar kan behövas 
  I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in anmälan.

  Tekniskt samråd
  Samhällsbyggnadsnämnden kan besluta att kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs beroende på åtgärdens komplexitet.Inför tekniskt samråd kommer ytterligare handlingar krävas in.  Mer information om tekniskt samråd finns i Bygglov A-Ö

  Utstakning och lägeskontroll kan krävas i ärendet

  Om din fastighet ligger inom område som omfattas av strandskydd krävs också strandskyddsdispens.

  Komplettera gärna med fotografier och/eller illustrationer som kan underlätta handläggningen.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 oktober 2019
Bo & bygga