Störningsinformation:
Problem med vattenförsörjning i Tullingeberg
Dölj meddelande
Stäng meddelande

VA-Grödinge Eldtomta

Kommunalt vatten och avlopp till Eldtomta

Botkyrka kommun har nu förlängt den kommunala vatten- och avloppsledningen till fastigheterna i Eldtomta.

Anslutningspunkt har lagts 0,5 meter utanför fastighetsgräns. Det kommer att krävas en lokal pumpstation för avloppet, ett så kallat lätt tryckavlopp (LTA), på din fastighet och denna pumpstation måste placeras på fastigheten på en plats som är lättåtkomlig för kommunens arbetsfordon. Kostnaden för VA-anslutningen sker genom så kallad särtaxa.
Denna taxa tas ut då särskilda omständigheter föreligger och kostnaden överstiger den normala utbyggnadskostnaden för VA i Botkyrka kommun.
Anslutningsavgiften måste betalas av varje fastighetsägare.

Beslut om särtaxa fattades av kommunfullmäktige 26 maj 2016.

Så här beräkar vi taxan

Botkyrka kommuns generella VA-taxa består av fyra olika parametrar. Dessa är grundavgift, ändamålsavgift, tomtyteavgift och lägenhetsavgift. Särtaxan för Eldtomta visas i tabellen i informationsbrevet i länken till höger och innebär att det är två kostnadsparametrar, grundavgiften och tomtyteavgiften, som justeras, eftersom det är de som främst påverkar kostnaden för utbyggnaden. Kostnaden per fastighet kommer att bli cirka 260 000 kronor.

Under november månad 2016 kommer Bäckströms att göra vissa justeringar på avvattningen i området.

Tisdag den 22 november påbörjar Bäckströms att starta arbetet med justeringar i Eldtomta.
Bedömningen är att vägen ned till båtklubben kommer bli helt avstängd under
ca 4 timmar för att lägga vägtrumma.
Sen kommer det att vara maskiner på vägen vilket medför svårare framkomlighet med väntetider på upp till 30 minuter på att passera.
Arbeten sker dagtid mellan 07:00-18:00 och är preliminärt klart senast fredag den
25 november.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 september 2018
Bo & bygga